اختصارات كيبورد

55
وأليين لك وأنا الصلب ، الذي لا يلين 💜
Open in app
248
هـﹻٰ۫ﹻۧـــۙـلاٰވވ ۧ⁽🤤💛₎⇣˝
245
هَـل̷ۛۛــو 🤤❤️.'
245
- ﭑلحٰ̲حمٰد ﭑللهٰ̲ہ ،
245
ﺂﺂرويـۧـۧـِٰ̲حـَتَِـِي "̯ 😍❤️“
246
• دبـدٰﯠﯟب̷ٰ̲،⇣🐼❤️) ء
242
شٰمٌسۄٰيتلك 🥺🔥ء.
232
اﭑسـٰ̲فـ̷ۛۛــُةةۦٰ،😿💔ֆ⇣˝
224
• هـوٰ୭آيـه۪ۂ ،😻َ💗ֆ'ء
212
- ففـِدوۿ ﭼـَنك ﭑلـ؏ـاڤيـههۂ ،🤭💕)“
186
ٱمـٰ͜ممـٰ͜ممـٰ͜مم ،♥️☹️.
180
• يـۧگٰڰلبٰي ٰۦ˛(😻َ♥َֆ⇣
181
• حـۧبٰيـۧبيٌ ، 😍💞⇣˝
182
• يـﮧ͡ـ̷ٰ̯ــعَمړيَ ٰۦ˛(😻َ🧡ֆَ⇣
177
ﺂنفِـﮧ͡ـآسٰي ٰۦ˛(😻َ💗َֆ⇣
174
- ٰفـۅٛꫂني⁽💛📲˝
178
𓊆 𓆩🌝💕𓆪 اڪسِـبلـﮧۧـور
172
ﺎوٰ୭يَلـَيٰء 😻💜⇣ ˓
172
• حَحـٰبيّبيٰ↓🙈♥️،'
174
• ٰبـۧـٰٰ͟يـۧهہ ﭑنتـُـهہ 🙊♥️ֆ⇣˝
164
حٓبي ،|🤭🖤'.
161
• ﯾِدومك ﺎݪيِ،#"💜🙂'.
154
ججـَمـﭑڶ؛😻💕 "
151
انـت ﻣﻣـٰ̲ـٰٚالتـي٘ (😋❤َ⁾⇣ .
146
شـ̲ٓبـٓيڪ ⇣🤤💗‘ء˝
145
شـهـِٚل الـ؏ـيـﯛن 🤤💘
140
• شـَٰـَُٰٰٰهݪ ﭵجَمـٰٰٰــٌْٰٰٰٰﺂلـُُـٰٰٰٰہ˛⁽😹💜⇣
136
• ؏ـٰمـري ⇣🙊💗)
133
ضَـحڪتك🙊♥️₎
128
• ﻋِﻋـُ๋͜͜ش͜قِي (☹️💖)
132
خـدِوٰ୬ډي ،🙊💕ֆ⇣˝
131
• ﺂََٰٰٰٰٰٰخـٖـَُٰٰٰجَـٌْٰٰٰٰـݪ ˛⁽🙊♥️⇣
129
بـٰاو؏ْ _🤤💜⇣ ˓
132
قـٰمري ﺂﺂلجميـِل 🤤💘 "̮
130
• ﭑﯠ୭ﯛيٓ ،👅😹ֆ
127
• ﺂﺂنـ̯جٓجٰبۛ ،🙂💕Ֆ"
126
امـ҉ـِّ﴿ِّ🙏﴾ـِّين
127
“تــسٍٍْْْْــٍٍْْْْ{✋🏻}ــٍْْلـمـٍْْمٌَ ┊✨ “
128
« يَفدِ୭آ اڕﯢحـلـڪ ٱنـي 🙈❤️₎⇣
128
حـٰ̲ـٰنـ̷ۛۛـــاﭑمۦٰ،😴♥️ֆ⇣˝
122
تـٰ̲ـٰنـ̷ۛۛـكَـرُطۦٰ، 🤭♥️ֆ⇣˝
121
؏ـاﭑفـيتي 🙈️❤ֆ
121
ﺎوٰ୭يَلـَيٰء 😻💜⇣ ˓
119
• ﺂﺂحبـُ͢ﮧـكًك ٰۦ˛(😻♥َֆ⇣
114
حـٌـٍبـۧڪ هـٌـٍﯛآآي ،🙁💜)"
114
• ﺂﺂحُــۧـﮧ̷ٰـــ̯ٓبك ٰۦ˛(ِ🙁♥️َֆء͡⇣
117
• ؏ـمَري أنتَهۃ,✨😻“
112
•ٰ فـدﯠﯛههہ ,😻🧡˛٭٭ْٰ
113
• ڤفـٰ۪دوٰ୭ۿۿہ، (😍♥ֆء͡.
113
حـٰ̲ـٌـياتـِْـيَّ ۦٰ،🤤💛ֆ⇣˝
111
• خڸَشٰوﯟف ¦˛🤭💜₎