𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 ⁞‣🍭᪶᪶᪶᪶᪶᪶᪶᪶ះ،

695
Public chat
Open in app
.:.
16509
- ࢦـ مُجࢪدِ ↫ tt.me/g1g1 . - ࢦـ مُࢦصقاެتيہَ ↫ @ctct . - ࢦـ حُساެبيہَ ↫ @a_oo . - ࢦـ ساެيتيہَ ↫ @vvvT . أنْا وَجه العتمَةِ ، أنا الجَانِب المظّلم ، أنْا تَراكُم الَتنْاقضات ، أنْا أحسَن الَسيئين .
.:.
16509
- ࢦـ مُجࢪدِ ↫ tt.me/g1g1 . - ࢦـ مُࢦصقاެتيہَ ↫ @ctct . - ࢦـ حُساެبيہَ ↫ @a_oo . - ࢦـ ساެيتيہَ ↫ @vvvT . أنْا وَجه العتمَةِ ، أنا الجَانِب المظّلم ، أنْا تَراكُم الَتنْاقضات ، أنْا أحسَن الَسيئين .
.:.
5853
‏انعزال، حزن، حرقه قلب، نحيط، تعب، صداع، خوف، تشتت فراغ داخلي، ضياع، ندم، يأس، فرط تفكير، مراجعة أحداث الماضي، الخوف من المستقبل، نوم متقطع، القليل من الطعام، انتظار غير محدد المدة،ملل يأكل الجدران، الكثير من الكلام المسجون داخل القلب اصطناع مشاعر ايجابية، رغبة ممتزجة بعجز، روتين قاتل .
𝐑𝐀𝐙𝐀𝐈
11
ســــــــــــــــلام عــــــليـــڪم حــــــــبايـب 🫀🤍 الـيوم ࢪاح اسـوي مسـابقـه تـبـدي سـاعـه 3 الظهر وتـنتـهي ساعه 3 الفـجـࢪ. 🤍 المسابقه هيه 👇🏻🫠💞 دز اي صوره عندڪ واعلى صوره تحصل مشاهده اله قناة 1k والفايز الثاني يحصل كروب 1k. انطـــــــلـــــقو حــــــبايـــــب للمشاࢪكه 🤏🏻 @N__-_D بل 6بعد مستقبل صور
𝐑𝐀𝐙𝐀𝐈
1122
ســــــــــــــــلام عــــــليـــڪم حــــــــبايـب 🫀🤍 الـيوم ࢪاح اسـوي مسـابقـه تـبـدي سـاعـه 3 الظهر وتـنتـهي ساعه 3 الفـجـࢪ. 🤍 المسابقه هيه 👇🏻🫠💞 دز اي صوره عندڪ واعلى صوره تحصل مشاهده اله قناة 1k والفايز الثاني يحصل كروب 1k. انطـــــــلـــــقو حــــــبايـــــب للمشاࢪكه 🤏🏻 @N__-_D بل 6بعد مستقبل صور
.:.
5051
اެهمُسࢦـيہَ بوَُِِتًٍ ډَاެفِنشِيہَٖ 🦇 ⤹ . @iiie
𝐑𝐀𝐙𝐀𝐈
817
وفي النهاية-حين أنتقد لا أريد منكم أن تعتقدوا بأنني أنتقد كرهًا أو ضغينة، أنا فقط أنتقد حبًا وغيرة على مجتمعي على الأخوات التي أعتبرهن أخواتي والإخوة الذين أعتبرهم إخوتي ..أنا لا أنتقد لأسخر من نقيصتك أو أشعرك بأنك شخص ناقص، أنا فقط أحاول إرشادك إلى الطريق الصحيح وأنا لا أنزه نفسي فأنا أيضًا عندي أخطائي و عثراتي التي يجب أن أُصححها وأتقبل رأي الناصح فيها ..ما أريد أن أقوله لا تعتبر من ينصحك إلى ال ...