𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 ⁞‣🍭᪶᪶᪶᪶᪶᪶᪶᪶ះ،

736
Public chat
Open in app
جهة اتصال وتبادل
207
أحاول دومـاً ترم يم ما تصنعـه من شـروخ في جدران صرحنا، وما ألبـث أن أتعـافى من إحداﮪـا حتى تأتيـني بنيـران تـﮫـاونك بـي، فتحـرق الج دار بأڪملـه 🖤
جهة اتصال وتبادل
183
عندما رأهــا اول مرة في المقهى ڪانــت تقرأ ڪتابهـــُا المفضل (الأسود يليق بك) من يومــها وهو يرتدي الأسود لعلها تلتفــت اليهِ﮼🖤🖤☁️
فقره اسأله جريئه والي يحب يشارك صوره جريئه👗 💋🩲🤤 البنات 🙎‍♀ صوره /صدرج/ ستيانج/ لباسج/ شفايفج /جسمج/ اي شي الولد🙎‍♂ صور جريئه لمحارمك/ امك/ اختك/ حبيبتك /صدرها / ستيانها /جسمها او الي عنده اعترافات يسولفها بسريه تامه 💋❤️ @krm7
سؤال للبنات ؟ لابسه ولا بدون واذا اي لابسه يا لون لعد لابسته ؟؟ انشر من غير اسم وصورة 📵 تريد تلعب ارسل هنا @krm7
سؤال للبنات ؟ لابسه ولا بدون واذا اي لابسه يا لون لعد لابسته ؟؟ انشر من غير اسم وصورة 📵 تريد تلعب ارسل هنا @krm7
بنات تلبسن ستيان لو الحلمة مبينة من الملابس @krm7
سؤال للبنات ؟ لابسه ولا بدون واذا اي لابسه يا لون لعد لابسته ؟؟ انشر من غير اسم وصورة 📵 تريد تلعب ارسل هنا @krm7
‏اني متاكد هاي المناظر موجوده بكل بيت منو متعذب م̷ـــِْن هيج لبس ومنظر بصراحه وسريه تامه وكتمان تعالووو خاص نسولف @krm7
‏شنو السبب الي يخلي لبنيه تلبس هيج بالبيت @krm7
بنات تلبسن ستيان لو الحلمة مبينة من الملابس @krm7
2847
‏وكأن البعد يزيد الحُب حباً. ᴀѕ ɪғ ᴛʜᴇ ᴅɪѕᴛᴀɴᴄᴇ ɪɴᴄʀᴇᴀѕᴇѕ ʟᴏᴠᴇ ᴡɪᴛʜ ʟᴏᴠᴇ.
2815
صباح الخير : ثم افعل أشياء تشبهك عبر عن ما في داخلك بطريقتك إستمتع على النحو الذي تحبه كُن أنت🌱🥐.
4378
أنا لا أطلب منك علاقة حب، لا أريد أن نشابك الأيادي أمام الناس ولا أن نضع صورنا معا على الإنترنت، كل ما أريد هو حديث معك، غير منتهي، عن تلك الأغنية عن ذلك الفلم عن أشياء قد نحبها وأشياء قد تزعجنا، أن تكون موجودا كما أنت في أيام ليس لدي القدرة فيها على تقبل أحد حتى نفسي ."
ــ اصبحتَ احبَ العزلَهة واݪصمتَ : ﻶ اعࢪف ان ماتتَ ڪلماتـჂ̤ امَ متُ انا؟
ــ احبَگكَ بشدةَ ڪ حجمَ اهماݪكَ ݪي تماما .
ــ مَسَگونهہ ࢪوحيَ بخياݪ الغࢪبهہ.
- مرحباً ، هل تود أن نقع بحب بعض؟𖤐.💘
ضيفوني كروبات
3097
‏"لم يكُن أي شيء من كُل الذي يحدُث الآن ، إختيارًا".
يلا نبدي فقرة ((كدها)) اذا انت/ي كدها انطيك تحدي بالخاص اذا تسوي انت كدها +نشر او بدون بكيفك/ج بدون خجل شاركو يلا 🔞🔥 .@krm7