𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 ⁞‣🍭᪶᪶᪶᪶᪶᪶᪶᪶ះ،

696
Public chat
Open in app
12
فضيحه ادم من يلعب بزربته @xxcxx
جهة اتصال وتبادل
456
تعال لنتبادل البؤس عسى أن تسقط الهمزه سهواً
جهة اتصال وتبادل
432
لا زِلتُ أَتعلمُ العَدَّ فِي وجهُكِ ، شَامةً ، شَامة .
جهة اتصال وتبادل
525
”ومِن عجبٍ أنّي أحِنُّ إليهِم واسألُ شوقًا عنهُم وَهُم مَعي“
14936
المتسابق ررقم(23) لـگـروب X : ƚَᤐᎥ𝗑˼️ @RRRR4
جهة اتصال وتبادل
1168
زَعلان بَس يا زَعل .. لمن ترد للصدك گبل المنادَة أجي ..
جهة اتصال وتبادل
827
" وجهكَ هذا يَلعب الشطرنج في روحّي يقتل كُل جنودي ، يَقول لقَلبي كش ملك ! "
جهة اتصال وتبادل
685
يؤدى الألم بالبعض إلى الجنون لكننا لا نرى الألم، نرى الجنون فقط..
جهة اتصال وتبادل
696
وآنـه گلبي أرماد طشرتـه بـجفاك شـرد المــه مسـودن وهـب الـهـوه...
جهة اتصال وتبادل
698
وَتدري مّنك لو تصَح كلَمة شلوُنك ؟ چا گلتَلك انتَ لونيّ ، وباهَتة سنين العُمر مِن بعد لوّنك .
.:.
1051
من اغنيه لأغنيه حتى تنتهي هاللّيله .
.:.
1605
شفت لوجوه شلون من تثكل شفتني شلون عفتك وانتة لمدلل
جهة اتصال وتبادل
819
رسالة اليوم : أمضي ولا تلتفت الملتفت لا يصل. 🖤
جهة اتصال وتبادل
754
لا شيء يدمر الإنسان أكثر من انكساره في عين نفسه، حزنه على نفسه وأسفه عليها، لذلك حاول ما استطعت أن تمتنع عن كل الطرق التي لا تؤدي بك إلى محبة نفسك ورضاك عليها، تجنب الركض في ميادين لا تخصك وحافظ عليك دائمًا ما استطعت.
جهة اتصال وتبادل
779
لو كان بيدي أن أمحو لمحوتُ سنواتٍ من الطيبة الزائدة عن الحد، والسذاجة التي تصل إلى الإعتقاد بأن كل الناس أنقياء.
جهة اتصال وتبادل
578
"محاولة إعادة العلاقات فكرة سيئة، اتركها تموت لو كان فيها خير ما انتهت."
جهة اتصال وتبادل
555
"ظننت أنها مشاجرة بسيطة بيننا كالعادة ؛ لكنها كانت النهاية."
جهة اتصال وتبادل
620
إن كُلاً منا يكره الآخر لأسباب كثيرة . لكنني أحلف لك ، أحلف لك على أنني ، حتى حين كرهتك ، كُنت لا أزال أُحبك.!
جهة اتصال وتبادل
700
‏"كانت قادرة على البقاء هكذا حتى الفجر، صامتة، ويدها تتعرق في يده".
جهة اتصال وتبادل
722
"عندما كنت حزينة أخبرتهُ بأنني لا أرغب برؤيته، فأطفئ الضوء وظل بجانبي."
.:.
4688
اެهمُسࢦـيہَ بوَُِِتًٍ ډَاެفِنشِيہَٖ 🦇 ⤹ . @iiie