ڪَِكٍْࢪو໑ب ټحٍَـحشہًٍۦـشيشہًٍۦـش و໑ضحٍَـحڪَِكٍْ

17
تحشيش وضحكك وغلط وسب وكلشي 😂 تتحمل شقه ضل ماتتحمل دعبل وضيف جهاتكك
Open in app
00:02
00:04
00:13
00:04
ڪٕ٘ۦَِ۬ـآﺑـِٰٰٛـِـِو݉سٌ۪͚ ِؔ ِ⋆ٍْ۬݉- (ڪل شيء كذبةه حتى،ﺂلاصدقاء ﺂحياناً )
49
تُـــــــًــــــــوُهِ شـــــــتُـــــــًــــــــريـــــــّــنـــــــٌهِ