ترکان جهان Türkər

45
نگاهی به ترکان جهان دونیا تورک لری جغرافیای تاریخی ترکان جغرافیای ترکان world Turks
Open in app
ترکان جهان Türkər
716

Ahmet_Taşağıl_Çin_Kaynaklarına_Göre_Eski_Türk_Boyları.pdf

pdf
13.59 Mb
ترکان جهان Türkər
655

Mongols,_Turks,_And_Others_Eurasian_Nomads_And_The_Sedentary.pdf

pdf
5.63 Mb
ترکان جهان Türkər
781
مروری بر تاریخ ادبیات آذربایجان در ایران 👆
ترکان جهان Türkər
774

Mehemmedreza_Kerimi_Mururi_ber_Tarix_e_Edebiyyat_e_Azerbayca.pdf

pdf
9.84 Mb
ترکان جهان Türkər
62

بازیهای کمیجان.pdf

pdf
970.86 Kb
ترکان جهان Türkər
692
تعزیه خوانی بزبان ترکی در روستای آمره شهرستان کمیجان👆استان مرکزی
ترکان جهان Türkər
523
تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی تا قرن ۱۲👆
ترکان جهان Türkər
523

تاریخ_سیاسی_و_اجتماعی_آسیای_مرکزی_تا_قر.pdf

pdf
18.93 Mb
ترکان جهان Türkər
292
چالش ها پیرامون مقبره منسوب به کورش👆
ترکان جهان Türkər
292
چالش ها پیرامون مقبره منسوب به کورش👆
ترکان جهان Türkər
495

Eski_Oğuz_Türkçesinde_Tıp_Dilinin_Oluşumu_ve_Özellikleri.pdf

pdf
1.07 Mb
ترکان جهان Türkər
257

Orta_Asya_Türk_Toplumlarının_Sosyo_Kültürel_Yapısının_Genel_.pdf

pdf
367.366 Kb
ترکان جهان Türkər
368
روابط بازرگانی دولت صوفیه با عثمانی از دوره شاه صفی تا سقوط صفویان👆
ترکان جهان Türkər
360

JHR_2018 Autumn_Vol 10_Issue 3_Pages 25-39.pdf

pdf
549.272 Kb
ترکان جهان Türkər
466
سیری در تاریخ کهن اردبیل پیش از تاریخ تا پایان آق قویونلوها 👆
ترکان جهان Türkər
1050
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆