الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـير

انـ❁ஹـا ۩ بـ❁ஹـراسي ۩ ْمضـﮩ❁ஹـيـف ۩ ْوبعـﮩ❁ஹـقـلي ۩ كـ❁ஹـومه ۩ شيـ❁ஹـوخ ۩ زحـ❁ஹـمه ۩ براسـ❁ஹـي ۩ احطـﮩ❁ஹـك ۩ وانـ❁ஹـته ۩ ابـ❁ஹــن ۩ فـ👶ـروخ قاعـــده مهــمه بالحـب : لا تخــبرني بأنــك تُحــبني ، إف
Open in app