- ݪذكࢪه: مٱࢪڪَﻭسَ برݩسُ ﻣِݩ ﺻـُﻐݛي

😉👇 https://tt.me/stikrat https://tt.me/stikrat
Open in app