ویدا

دوستت دارم همیشه گفتنی نیس دوست داشتن گاهی با سکوت است و گاهی با نگاه...
Open in app