فردین

آدم زندگی میکنه که قیمت پیدا کنه ، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنه.!!!
Open in app