موجودات فرازمینی

22
alien ufo موجودات بیگانه
Open in app
موجودات فرازمینی
175
دوستان عزیز روزی چندفیلم،عکس،ومطلب درمورد موجودات فرازمینی برایتان میگذارم وتنها خواسته ام از شما عزیزان اینست که تمام عکسهاوفیلمهاومطالب رابادیگردوستانتان به اشتراک بگذارید
موجودات فرازمینی
135
فیلم دیگری مربوط به سال1969میلادی در شوروی سابق مربوط به سقوط موجودات خاکستری کوچک که با موجودات خاکستری متوسط از نظر ظاهری تفاوت دارند به طور مثال سر و قدکوچکتری نسبت به خاکستری متوسط دارند اماازنظر تکنولوژی فضایی هر دو نژاد دارای سفینه های پیشرفته میباشندالبته از نژاد خاکستری کوچک هیچکدام زنده نماندندودراین فیلم صحنه سقوط وتشریح جسد خاکستری کوچک را مشاهده میکنید
موجودات فرازمینی
131
این فیلم توسط KGBشوروی سابق گرفته شده است البته الان کشوری به نام شوروی وجود ندارد و بعداز تجزیه اتحادجماهیرشوروی به نام کشور روسیه تغییریافت واسناد ومدارک نظامی به دولت جدید انتقال یافت ویکی از کارمندان اقدام به انتشار بعضی از فیلمهاومدارک این موجودات نمود فیلم فوق مربوط به سقوط موجودات خاکستری متوسط میباشدکه تا چندسال بعداز این اتفاق 4نفرازاین موجودات زنده بودند وبا دانشمندان روس همکاری کردند
موجودات فرازمینی
141
اعترافات وحشتناک تعدادی از کارمندان ارشد سازمان فضایی امریکاNASAوانتشار اسناد و مدارک و عکسهای این موجودات سازمان ناسا را مجبور به این اعتراف کرد که موجودات فرازمینی وجود دارند
موجودات فرازمینی
135
سلام به شما که اکنون وارد این کانال شده اید از شمادعوت میکنم تا اسناد و مدارک مهمی راکه در مورد این موجودات دراین کانال قرارمیدهم با دوستان و اشنایانتان به اشتراک بگذارید با تشکر کوچک شما بهنام