تحریف تاریخ ترکان

3
#تاریخ ترکان تاریخ
Open in app
تحریف تاریخ ترکان
53
سلاطین ترک عثمانی از اوغوز های قوم " قایی" بودند.
تحریف تاریخ ترکان
234
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
تحریف تاریخ ترکان
29
شعر ظهیرالدین بابر شاه
تحریف تاریخ ترکان
247
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.
تحریف تاریخ ترکان
28
✴️تئوری "ایرانیک بودن سکاییها" بوسیلۀ کلیوسوف رد شد تئوری "آریایی - ایرانیک" که بوسیلۀ آبایف ریخته شده بود بوسیلۀ ژنتیست معروف روسی "آناتولی کیلیوسوف" رد شده و کلا "فرهنگ کورگانها" و "اسکیتها - سکاها" را او ترک میداند یعنی از ریشۀ "قارچای - بالکار"... کلیوسوف که بنیانگذار آکادمی بین‌المللی بیشینه نگاری ژنتیکی است با رجوع به داده‌های ژنتیکی تاریخی، تئوری "اسکیتی - ایرانیک" را کلا غلط میداند و بج ...
تحریف تاریخ ترکان
480

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb
تحریف تاریخ ترکان
225
Overview of Türkic genetics " Anatole A. Klyosov" The principal mystery in the relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist Journal of Russian Academy of DNA Genealogy (ISSN 1942-7484), 2010, Vol. 3, No 1, pp. 3 - 58 👇
تحریف تاریخ ترکان
39
رازهایی در دل تاریخ👆 شاه اسماعیل
تحریف تاریخ ترکان
831
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
تحریف تاریخ ترکان
644

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
تحریف تاریخ ترکان
757

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb