ابـراᬼ🧿❀⃟هيم💛🐚

و ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه حٍبَيبَي♥️🥺)” ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه حٍـيآتي♥️🤷🏻‍♀️) ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه ؏ــمري♥️☹️)" ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه ملُِـڪـي🤫♥️)" ☹️ ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه نظـر ؏ـيووني♥️🤤)" ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه دِنـيـتي🥺♥️) ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه طُفُـلُِـي👼🏻♥️) ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه مجٍـنوونـي☹️♥️)" ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه ؏ــيدِي🤭♥️) ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه ؏ـشُقٌي😋♥️. ڪلُِ ؏ــآم ووآنتـه ويـاي♾♥️)" ڪلُِ ؏ــآ
Open in app