معماری ترکان

6
معماری معماری ترکان معماری اسلامی معماری ترکی
Open in app
معماری ترکان
90
معماری سلجوقی👆 حرم بقیع در قبرستان بقیع که بر روی قبور ۴ تن از ائمه شیعه قرار داشت،در زمان سلطان برکیارق پسر ملکشاه کبیر سلجوقی در مدینه ساخته شد این بنای سلجوقی توسط وهابیت تخریب شد
معماری ترکان
1803

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
معماری ترکان
1113

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
معماری ترکان
1231

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
معماری ترکان
491

Bahaeddin Ögel - Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi (II).pdf

pdf
2.88 Mb
معماری ترکان
481

بهاءالدین_اگل_امپراتوری_بزرگ_هون_(0).pdf

pdf
7.15 Mb
معماری ترکان
469

بهاءالدین_اگل_امپراتوری_بزرگ_هون.pdf

pdf
8.3 Mb
معماری ترکان
92

چهلستون های پرشکوه بناب.pdf

pdf
1.1 Mb
معماری ترکان
565
سیمای تبریز در دوره ناصر الدین شاه قاجار 👆
معماری ترکان
407
تاریخ فرهنگ آذربایجان. حسین امید. تبریز: اداره فرهنگ آذربایجان، 1334- 1332، جلد۲👆
معماری ترکان
856

تاریخچه اورمیه - رحمت الله توفیق.pdf

pdf
5.28 Mb
معماری ترکان
610

والیان آذربایجان از 1304تا 1320-حبیب شیری آذر.pdf

pdf
3.85 Mb
معماری ترکان
691

آذربایجان_و_سولدوز_اسماعیل_نبی_یار.pdf

pdf
11.36 Mb
معماری ترکان
204
عمارت باغشمال تبریز سلام نظامی برای مظفر الدین میرزا (ولیعهد ناصرالدین شاه قاجار )
معماری ترکان
744

History Of Civilizations Of Central Asia. 5.pdf

pdf
14.48 Mb
معماری ترکان
844

M. T. Zehtabi - İran Türklerinin Eski Tarihi.pdf

pdf
22.31 Mb
معماری ترکان
669

The_Scythians_Nomad_Warriors_of_the_Steppe_by_Barry_W_Cunlif.pdf

pdf
25.26 Mb
معماری ترکان
113
نقشه خانه پنج اتاقه ، تمدن سومر
معماری ترکان
1262

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb
معماری ترکان
707

Ahmet_Taşağıl_Çin_Kaynaklarına_Göre_Eski_Türk_Boyları.pdf

pdf
13.59 Mb
معماری ترکان
646

Mongols,_Turks,_And_Others_Eurasian_Nomads_And_The_Sedentary.pdf

pdf
5.63 Mb
معماری ترکان
772
مروری بر تاریخ ادبیات آذربایجان در ایران 👆
معماری ترکان
765

Mehemmedreza_Kerimi_Mururi_ber_Tarix_e_Edebiyyat_e_Azerbayca.pdf

pdf
9.84 Mb
معماری ترکان
126

جیرفت کهن ترین تمدن شرق.pdf

pdf
329.722 Kb