thirrjeprofetike

107
Public channel
Open in app
thirrjeprofetike
524
"Pata menduar" se Zvicrra dhe përgjithësi Evropa është "demokratike"
thirrjeprofetike
605
Prej llojeve të tagutave që adhurohen pos Allahut teala në këtë kohë janë këto të Zota të pretenduar e të dobët të cilët njerëzit i kanë marrë për LIGJËVËNËS POS ALLAHUT: "A mos kanë ata ortak (Zota) që u përcakton atyre Fe, të cilën nuk e urdhëroi Allahu..." Shura 21 Ku i pasojnë ata (zotat) në vendimin se LIGJËVËNJA është e drejtë e tyre, parlamenteve të tyre, institucioneve të tyre shtetëro ...
thirrjeprofetike
555
Abdurrahman Ibn Hasan (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: "Shumica e njerëzve nuk e pranojn të vërtetën për arsye se nuk përputhet me epshet e tyre." t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
512
"Mësojeni se çka është nijeti, sepse ai është më i rëndësishëm se vepra." Jahja ibn ebi Kethir t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
502
"Sikur muslimani të zhytet në të gjitha llojet e gjynaheve është më e lehtë tek Allahu se sa të urojë një të krishter në festat e tyre." Ibn Kajjim رحمه الله #thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
552
Synimi më i keq është të kërkohet dunjaja me punën e ahiretit! Sufjan Eth Theuriu t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
514
"... dhe i ka veçuar Allahu muxhahidët ndaj ndejtësve me shpërblim madhështor; me grada prej Tij, falje dhe mëshirë – dhe është Allahu Falës, Mëshirues!" [En-Nisa, 95-96] t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
532
Dhe kur të sëmurem Ai më shëron. Shu'ara, 80 Ja Rabb! Të sëmurit e muslimanve kudo që janë shëroj! t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
503
Nuk është jetim ai, të cilit babai i ka vdekë, mirëpo jetim i vërtetë është ai që në dituri dhe edeb jetim ka mbetë. Alij bin ebi Talib, radijAllahu anhu t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
499
"Nëse të ngushtohet vetja jote nga mëkatet, dije që Allahu është më i madh se ato." - Shejh Shenkiti, Allahu e ruajtë t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
505
Dhe njeriu duhet të vdes në teuhid që të mundë përfitojë prej tij dhe nëse ai vdes në atë që e kundërshton (teuhidin), të tilla si Shirku ose Kufri, atëherë nuk do të ketë asnjë përfitim. Dhe kush vdes në Teuhid është nga njerëzit e Xhenetit dhe kush vdes në Shirk është nga njerëzit e Zjarrit të Xhehenemit. E kush nga ju kthehet nga feja e tij dhe vdes si mosbesimtar, veprat e tij do të humbin në ...
thirrjeprofetike
537
Pejgamberi ﷺ ka thënë: Do ta shihni Zotin tuaj si po e shihni këtë hënë duke mos u shtyrë për ta parë Atë. | Buhariu dhe Muslimi |
thirrjeprofetike
511
Kur të hidhërohesh me personin që e do, mos nxito ti tregosh dikujt tjetër ngase dashuria mes jush është e madhe sesa hidhërimi i çastit. Hidhërimi kalon e dashuria mbetet, ndërsa ajo që i ke treguar të tretit ngelet ngarkesë në ndërgjegje, do të doje të mos kishte ndodhur. - Këshillë
thirrjeprofetike
528
Ata i mledhin thërrimet e kufrit për jetesën e tyre, dhe e pijnë llumin e pijeve të tyre, ndonjëherë ju'a puthin dorën, për kënaqësinë e tagutit, e ndonjëherë pa turp ju'a puthin edhe këpucët. ME TË VËRTETË ATA JANË DIJETARËT E SË KEQES. - poezi t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
513
Njeriu mund të ketë edep ndaj prindërve të tij edhe për shkak të qortimit nga të tjerët, dashuria e vërtetë shihet pasi të vdesin prindërit. Sa lutet njeriu për prindërit e tij pas vdekjes aq i don ata. ZOTI IM, MË FALË MUA DHE PRINDËRIT E MI.. (71:28) - Hoxhë Bajram Beluli
thirrjeprofetike
496
Bëhu me Allahun i pastër, dhe mos u brengos. - Poezi
thirrjeprofetike
532
I tradhëtuari mund të jetë "naiv" ama tradhëtari gjithmonë do të jetë i nënçmuar! - thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
530
Nëse gjenë sulme mendimesh te vetja, apo personi i afërt, nuk duhet vonuar konsultimi me hoxhë profesional. Sepse sihri dhe mësyshi sot janë bërë më lehtë se gota e ujit. - Hoxhë Rexhep Memishi t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
544
Kushdo që e braktisë një musliman në një situatë kur ai ka nevojë për ndihmën e tij. Allahu do e braktisë atë në situatë të ngjajshme! Muhammedi ﷺ t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
555
"Nëse dëgjon diçka (prej diturisë) shkruaje atë menjëherë, qoftë ajo edhe në murë." Sha'biu, Allahu e mëshiroftë 🖋Hiljetu talibil ilm f, 177
thirrjeprofetike
500
Është pyetur një njeri i urtë A ka më keq se koprracia? Tha: Po, kur dikush të jep e ta përmend. - e shpërndarë
thirrjeprofetike
504
O ju që besuat, nënshtrojuni All-llahut, dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, drejtojuni All-llahut dhe të Dërguarit po qe se i besoni All-llahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë. - Nisa 59
thirrjeprofetike
543
“Vëllezërit më të dashur për zemrën time, janë ata me të cilët ndihem sikur jam me veten time. Kurse vëllezërit më të vështirë për mua, janë ata me të cilët detyrohem të shtirem dhe të shtiren,i rëndoj dhe më rëndojnë, ndihen në siklet me mua e unë ndihem në siklet me ta”. Imam Shafiu t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
504
Bukuria më e madhe e njeriut është bukuria e shpirtit, bukuria e dijes së vërtetë, bukuria e zbatimit të vërtetës, dhe afërmit tek Allahu { سبحانه و تعالى }. 🔘Hoxhë Abdurrahim Balla t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
535
E Musai tha: “Nëse ju, dhe të gjithë ata që janë në tokë mohoni, All-llahu është i panevojshëm (për falënderim), i lavdishëm vetvetiu”. - IBRAHIM 8
thirrjeprofetike
522
All-llahu nuk e do atë që është kryelartë dhe atë që lavdërohet. - Nisa 36
thirrjeprofetike
536
I Dërguari i Allahut Muhammedi ﷺ ka thënë: "Dhe dijeni se Xhenneti është në vendin ku shkëlqejnë shpatat!" [Transmeton Muslimi- 17421]
thirrjeprofetike
524
“Unë jam për robin, ashtu siç mendon ai për Mua. Nëse ai më kujton në veten e tij, edhe Unë e kujtoj në Veten Time. Nëse robi më përmend në një kuvend, Unë e kujtoj në kuvende më të mira se të atij.” - (Buhariu, 7405, Muslimi 2675) t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
538
A mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi jonë kur ata ishin fjetur (natën)? - Araf 97
thirrjeprofetike
531
Al 'Alama Esh-Shinkiti: "Ti bësh shirk All-llahut në gjykim ka të njëjtin kuptim si ti bësh shirk në adhurimin e Tij, nuk ka asnjë ndryshim midis të dyjave në asnjë mënyrë. Nuk ka asnjë ndryshim në asnjë kuptim midis atij që ndjek një sistem (nizam) tjetër përveç sistemit të All-llahut, ose ligji përveç ligjit të Allahut (sheriatit) dhe atij që adhuron një idhull ose i bën sexhde një zoti të rre ...
thirrjeprofetike
504
NJËRI E KONSUMON - TJERI E SHIJON 🧡 - vëllau për vëlla #thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
522
Asnjëri nuk është larg këtij [Kur'anit] sesa që janë murxhij'et! Sufjan eth-Theuri t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
497
Anija në port është e sigurtë, mirëpo ajo nuk është krijuar për atë qëllim! |proverbë arabe| t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
494
Ty të kam më të mirin vëlla, përderisa më shkon për qefi! - gjuha e gjendjes së disave t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
483
Mos pjekuria dhe emocionet janë armiq të thirrjes së suksesshme, nëse të vijnë në kokë duhet vonuar ato, përndryshe çmimi është shumë i lartë! Hoxhë Rexhep Memishi t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
483
Vriten mijëra muslimanë, munafiku çallmaxhi as edhe një status të paktën indirekt. Vritet një perëndimor jomusliman, jo vetëm status, por vizatohet menjëherë në emision me gazetare të zhveshur për të treguar qartas se unë nuk jam me ata ekstremistë – dhe ti ende mendon se ky është shembulltyrë?! - e shpërndarë t.me/thirrjeprofetikeee tt.me/thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
488
Zilia bën që edhe kuptimet ti çmenden njeriut. Hoxhë Rexhep Memishi
thirrjeprofetike
496
Për aq sa njeriu humbë konsultimin, aq është edhe i vogël mendimi dhe qasja e tij. Hoxhë Rexhep Memishi
thirrjeprofetike
518
Për Allahun! Nëse sot nuk llogaritësh hauarixh, të keqe e ke gjendjen!
thirrjeprofetike
499
Kur e vështron botën dhe dallimet e mëdha mes njerëzve në të në botkuptime, e sheh se të gjithë sado kundërshtues e armiq të kenë, kanë edhe aleatë, përkrahës, apo të tillë që janë neutral ndaj tyre, përveç ndaj Palës së Allahut të Udhëzuar – ata janë prej të gjithëve të kundërshtuar e armiqësuar! Andaj, hakk është Xhehenemi! - e shpërndarë
thirrjeprofetike
499
Kurrë mos i shëroftë Allahu ata që nuk i shëron Kurani e që nuk u mjafton Ai (Allahu) si Ndihmues i tyre! Ibn Kajjim - Allahu e mëshiroftë #thirrjeprofetike #mjeksi
thirrjeprofetike
509
E Nuhu tha: “O Zoti im, mos lë mbi tokë asnjë nga jobesimtarët! [Surah Nuh 26] #thirrjeprofetike