Thirrja e Vërtetë

14
Public channel
Open in app
Thirrja e Vërtetë
137
Mendimi i shejkh ibn Bazit për lënësin e #Namazit! Kush e braktis për shkak të përtacisë dhe dembelisë, duke e ditur se është obligim. Ai del prej fesë islame dhe bëhet murtedd (felëshues), sikurse ai që e mohon obligueshmërin e tij. Pra nuk i pastrohet xhenazja dhe nuk i falet namazi i xhenazes pasi vdes, dhe as nuk varroset në varrezat e muslimanëve, dhe as nuk e trashëgojnë muslimanët prej të ...
Thirrja e Vërtetë
256
Kremtimi i festave të krishterëve Muhammed bin Salih El-Uthejmin Allahu e mëshiroftë ka thënë : "Pasha Allahun kjo është haram, dhe mundë ta shpie vepruesin e tyre në kufër, sepse fjalët e urimit të festave të kafirave është kënaqje me dispozitat dhe fénë e tyre, e kënaqja me kufër është kufër" [El-Likaë Esh-Shehrij : 11/31] @thirrjaevertete