Go to chat

فرکانس مثبت

12
خوبی کردن به امید تلافی را هنری نیست!🍃 بعضی‌ها فقط .. برای کسانی خوبی می‌کنند که فکر می‌کنند که در آینده به آنها نیاز دارند🍃 و یا اینکه آنها توانایی تلافی خوبی‌شان را دارند🍃