Te Hujt

39
Public channel
Open in app
Te Hujt
17
Nëse gratë janë në burg, burrat duhet të vendosin nikabin. Ibn Tejmijje
Te Hujt
17
"Ne do ta luftojmë kufrin dhe shirkun me dorë dhe me gojë.Kjo është rruga dhe menhexhi jonë". Shejh Adnani (Allahu e pranoftë shehid)
Te Hujt
15
Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton: I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) tha: "Pasha Atë në Dorën e të Cilit është jeta ime! Ju nuk do të hyni në Xhenet derisa të besoni dhe nuk do të besoni derisa të doni njëri-tjetrin. (Riyad as-Salihin, Book 6, Hadith 4)
Te Hujt
14
Na thonë se islami erdhi me shpatë, e sollën demonkracinë me bomba . Allahu I shkatërroftë zullumqarët.
Te Hujt
14
"Ka kaluar koha kur muslimanët i sundonte dynjaja,tash është koha që muslimanët ta sundojnë dynjanë". Shejh Rexhep Memishi [Allahu e liroftë]
Te Hujt
19
Askush nuk ka më arsyetim pas luftës në Sham, ku e vërteta u bë e qartë për të gjithë njerëzit. Janë dy kampe, dy rradhe, dy hendeqe, një luftë mes kufrit dhe imanit. Ebu Muhamed el Adnani ( Allahu e pranoftë )
Te Hujt
21
“All-llahu ka përcaktuar (shkruar në Levhi Mahfudh): “Unë dhe të dërguarit e Mi patjetër do të ngadhënjejmë!” All-llahu është i fortë, ngadhënjyes.” (El-Muxhadele, 21)
Te Hujt
19
thotë Sulejman b. Abdullah: “Kush nuk e njeh domethënien e 'La ilahe il-la Allah', nuk punon me kushtet e Teuhidit, nuk e mohon shirkun dhe nuk e mohon taghutin, atëherë sipas ixhmasë së këtij personi këto fjalë nuk i bëjnë dobi nëse vetëm i shqipton me gjuhë... ”63 Tejsirul Azizil Hamid, f. 53
Te Hujt
22
i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) e këshilloi Ibn Abasin (Allahu qoftë i kënaqur me të), kur i tha: “Nëse të gjitha krijesat do të donin të të ndihmonin me diçka të cilën Allahu nuk e ka caktuar për ty, ato nuk do të ishin në gjendje për ta bërë këtë. E nëse ato do të donin të të dëmtonin me diçka të cilën Allahu nuk e ka caktuar kundër teje, ato nuk do të arrinin t ...
Te Hujt
36
Pejgamberi alejhi selam thotë: ”Me romakët do të arrini marrëveshje për sigurinë, pastaj do të luftoni kundër një armiku të përbashkët dhe do të fitoni, do të arini plackë lufte dhe do të jeni në paqe. Pastaj do të tërhiqeni deri në një livadh bregor ku njëri prej të krishterëve do të ngritet duke bërtitur, “Fitoi Kryqi” Kjo do të hidhërojë një musliman dhe ai do të ngritet dhe do ta vrasë atë që ...
Te Hujt
30
Ka thënë Imami, Shejkhu Nasir El-Fehd (فرج الله عنه): "Vërtet, thënia e çdokujt është në nevoj të Kuranit dhe Sunnetit (që të pranohet), kurse Kurani dhe Sunneti nuk janë në nevoj të askujt. Përsosmëria (pagabueshmëria) e Kuranit dhe Sunnetit janë vërtetuar, kurse pagabueshmëria e fjalëve të asnjë dijetari nuk është vërtetuar!" [El-Ihlam bi Makalaffat El-Muwwafakat wel-Itisam]
Te Hujt
30
Allahu të ruajt o shejhu ynë I dashur! Allahu të liroftë sa më shpejt nga prangat e qafirave tagutave!
Te Hujt
30
Profeti (salAllahu alejhi ue selem) qëndroi disa vjet në popull. Dhe në shpellë me mikun e tij Xhibrilin (Allahu qoftë I kënaqur me të). Dhe në hendekun e qytetit në ditët e hidhërimeve... Dhe kaluan vetëm disa vite dhe ezani u përhap në të gjithë lindjen dhe perëndimin e tokës.
Te Hujt
29
"Përkundër atyre grupeve që e quajnë veten islamike dhe miqësohen e këshillohen me ushtritë e kombeve pabesimtare ,dhe me demokracinë laike.,ne nuk mund të bëhemi miq me ta,të krijojmë kualicion me ta ,apo ti mbështesim ata. Ose jetojmë krenarë nga lavdia e fesë tonë, ose vdesim me nder për këtë fe". Shejh Ebu Muhammed el-Adnan [Allahu e pranoftë]
Te Hujt
27
"Guximi nuk ka të bëjë me një trup të fortë. Ndonjëherë një burrë mund të ketë një trup të fortë ,por një zemër të dobët. Gjëja kryesore është që zemra të jetë e fortë dhe këmbëngulëse." Ibn Tejmije [ rahimehullah]
Te Hujt
28
Shejh Muxhahid Ebu Ali el-Anbari [Allahu e mëshiroft] "Kush janë ata ,feja me të cilën Allahu është i kënaqur me ne dhe ata nuk pajtohen me ne!"
Te Hujt
24
"Adhurimi i Allahut Një,është origjina e fesë,ky është Teuhidi për të cilin Allahu dërgoi të Dërguarit,për të i zbriti Librat, Allahu i Lartësuar tha: "ti pra, pyeti ata të dërguarit që i dërguam para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurohen zota të tjerë?" [ Zuhruf , 45 ] Ibn Tejmije , rahimehUllah 📖 Imanul Eusat f. 161
Te Hujt
23
- Edhe nëse ju thërrasin sundimtarët për t'ua lexuar suren El Ihlas (kul hu uallahu ehad) atyre, mos shkoni. 📎 Sufjan eth'Theuri [Ebu Nuajm, Hiljetu’l evlija 5/240]
Te Hujt
22
Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab (Rahimahullah ) : "Të jesh i kënaqur me kufrin është kufër dhe të bësh aleancë me kufarët është kufër". Ad-Durar As-Saniyyah (10/53)
Te Hujt
19
"Kur ata nuk mundën ti nxjerrin muslimanët nga islami,ata futën imamë të modernizuar për t'ua nxjerrë islamin nga zemrat,duke i lënë ata si guaska të zbrapsta " Shejh Ahmed Jibril
Te Hujt
18
Abdurrahmanibn Abdullatif bin Abdullah bin Abdullatif Alu-Sheikh, thotë;Është e njohur se shteti turk ka qenë shtet i mushrikëve, e cila fe e tyre ishte shirku dhe bida’ti dhe i cili i mbrojti këto gjëra të tilla.. ;Ulema Ed-Da'wah, F. 56. Në çështjen e pushtimit osman në gadishullin arabik të vitit 1298 h., Shejhu (Abdullatifi) ka thënë; Kushdo që e kupton këtë parim themelor, i cili është Teuh ...
Te Hujt
17
Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: "Kush nuk vepron në tokë me Librin e Allahut dhe me Sunetin e të Derguarit (sal- lAllahu alejhi ue sel-lem), ai ka shkaktuar trazira në të". Mexhmu'u El Fetaua, 28/470
Te Hujt
18
"O ummeti islam: Kishat ortodokse ruse e shpallën luftën kundër shtetit islam luftë të shenjtë. Ku janë fetwat e shejtanëve prej dijetarëve. Apo kjo vlen vetëm kur amerika pajtohet me at? Jo o ummeti islam. Ata mendojnë se ju jeni të dobët, mirëpo ju jeni të fortë. Me ju është Allahu me fuqinë e Tij". Shejh Ebu Muhammed el-Adnani [Allahu e pranoftë]
Te Hujt
16
"Dhe se ushtritë tona do të jenë fitimtare". [ As Saffat - 173 ]
Te Hujt
16
"E keqja vjen nga pallatet e kryera në gjuhët e dijetarëve të këqij dhe përmes mediave të tyre të këqija." Shejh Ahmed Jibril
Te Hujt
16
"Harruan qafirat,se po u fut drita e imanit në zemër të muslimanit,ska kush e shuan atë." | Hoxhë Irfan Salihu |
Te Hujt
16
“Dallimi midis Muxhahidave dhe pushtetareve ne kohen tone eshte dhe qendrone ne ate se: Muxhahidet luftojne per ngritjen dhe sundimin e sheriatit ne toke, duke dhene shpirterat e tyre per Allahun Xhele Shanuhu. Ndersa pushtetaret luftojne per heqjen dhe shfarrosjen e sheriatit nga jeta e njerezve, duke marre per miqe dhe te dashur kafirat, dhe ju mundesuar atyre pushtimin dhe udheheqjen ne tokat e ...
Te Hujt
17
Qabja është e bekuar dhe e dashur tek Allahu,por ju mos harroni se pika e gjakut të një muslimani është më dashur se qiejt ,toka dhe gjithçka ndërmjet tyre. A nuk e keni lexuar fjalën e Profetit tonë salAllahu alejhi ue selem: “Shkatërrimi i botës është më i lehtë në shikimin e Allahut sesa vrasja e një Muslimani.” (Tefsir Ibn Kethir I/534) “Sikur banorët e qiejve dhe të tokës të bashkoheshin n ...
Te Hujt
16
"Largimi nga dynjaja është e vështirë,por lënia e xhennetit është edhe më e vështirë. Dhe me të vërtetë Mahri i xhennetit është largimi nga dynjaja." - Yahya b. Muadh; تنبیہ الغافلین 1/82
Te Hujt
16
"Umeti është rrënuar me Sundimtarët të cilët nuk duan të zbatojnë vendimin e Allahut." Shejh Sulejman Ibn Nasir Al-Ulwan
Te Hujt
16
"Shikova të gjithë miqtë dhe nuk gjeta mik më të mirë se sa ruajtja e gjuhës." Umeri Ibn Hatabi [radijAllahu anhu]
Te Hujt
16
"Kur iblisi përmendi se ai do të përpiqet të mashtrojë njerëzimin [ 7 : 16-17 ] ,ai përmendi se di të vinte tek ata nga drejtime të ndryshme ,por ai nuk përmendi nga lart.pse??? Ibn Abasi [radijAllahu anhu] "Sepse ai iblisi e di se Allahu është mbi ta." [El-lālākai 661]
Te Hujt
15
"Me të vërtetë ne ishim një popull i turpshëm dhe Allahu na nderoi me Islamin. Kështu që nëse kërkojmë krenari me diçka tjetër përveç islamit,atëherë Allahu do të na poshtërojë." Umer ibn Al-Khattab [Al-Mustadrak ala as-Saheehain 214]
Te Hujt
15
"Amerika,Russia dhe kombet e kufrit për sa i përket luftës në terren,janë të dobëta në përballje me muxhahidët. Për këtë arsye ato vazhdimisht përdorin sulme ajrore mbi popullsinë civile me qëllim që të tërhiqen muxhahidat." Shejh el-Avlak [Allahu e mëshiroft]