احمدی

هر چه در فهم تو آید آن بُوَد مفهوم تو
Open in app