كروب وناسه

85
hhhhvh
Open in app
صكارتهم الصاكه
1
كروب انحراف بالوصف
‌‌ ‌
1735
https://tt.me/xygebnmqpuvk9hmko اینو داشته باشی ت دستت دیگه چی میخایی؟
صكارتهم الصاكه
1
كروب انحراف بالوصف
‌‌ ‌
282
هزار و پنصد شدن چنل مبارک راستی ننه اینو بد گاییدم هنوز افع هست تخخخخ
‌‌ ‌
425
اینم فیلم بعد تایپ کردنم پارت دوم
‌‌ ‌
253
خب همه ببیند کص مادرشو جرع دادم تخخ پارت اول
‌‌ ‌
754
خب علامت قرمز که به معنای بلاک کردن هست ت شات معلومه مادر کصدع ننت زیر کیرمه هنوز
‌‌ ‌
1288
خب خب این ننه جندع چص ممبر منو بلاک کردع تو فیلم همه چی معلومه مادر کصدع بیا ننتو از زیر کیر من جمع کن https://tt.me/join/_v8nDuIIiI7ecazd4KLbxRBccuCpAPbuNkWGHYAUIHg
صكارتهم الصاكه
1
كروب انحراف بالوصف
صكارتهم الصاكه
1
كروب انحراف بالوصف
‌‌ ‌
754
خب علامت قرمز که به معنای بلاک کردن هست ت شات معلومه مادر کصدع ننت زیر کیرمه هنوز
‌‌ ‌
1288
خب خب این ننه جندع چص ممبر منو بلاک کردع تو فیلم همه چی معلومه مادر کصدع بیا ننتو از زیر کیر من جمع کن https://tt.me/join/_v8nDuIIiI7ecazd4KLbxRBccuCpAPbuNkWGHYAUIHg
‌‌ ‌
1288
خب خب این ننه جندع چص ممبر منو بلاک کردع تو فیلم همه چی معلومه مادر کصدع بیا ننتو از زیر کیر من جمع کن https://tt.me/join/_v8nDuIIiI7ecazd4KLbxRBccuCpAPbuNkWGHYAUIHg
‌‌ ‌
1544
خب یه مش مادر صگ گایده از اتو و ران سارپ استفاده میکنند 😂 منم از طرف سارپ ننشون میگام تا از کیر سارپ اصکی نرند تخخ ننت زیر تایپم دارع زجه میزنه حرومی
اخباركم
شلونكم
هلاااو
‌‌ ‌
425
اینم فیلم بعد تایپ کردنم پارت دوم
‌‌ ‌
253
خب همه ببیند کص مادرشو جرع دادم تخخ پارت اول
‌‌ ‌
14
ننه جنده انلاین میشم مثل صگ فرار میکنند ت کص مادرشون
‌‌ ‌
1544
خب یه مش مادر صگ گایده از اتو و ران سارپ استفاده میکنند 😂 منم از طرف سارپ ننشون میگام تا از کیر سارپ اصکی نرند تخخ ننت زیر تایپم دارع زجه میزنه حرومی
‌‌ ‌
5
کص مادرتو جرع دادم زجه بزن
‌‌ ‌
745
مادر صگ بکن ننت منم بگو بابای داری سین میزنی با تایپم ننتو گاییدم کپی رایتی ننه جنده تایپ کن تخخخ
‌‌ ‌
798
تخخخ وقتی اعلام میکنی باطری صعیفه لاشخور ها خوشحال میشند که نیستم کون مادرشونو پارع کنم تخخ
‌‌ ‌
5
کص مادرتو جرع دادم زجه بزن
‌‌ ‌
763
بازم مادر کصده فرار کرده تاریخ میزنیم یازده دی ماه هزار چهارصد
‌‌ ‌
646
خخخ عکس کص مادرشو پخش کردم گداشته رو کانتش خیلی مادر جندس نگا کنید ریشع تمامی بدبختی دنیا اون کص مادرت بوده ت رو پس انداخته تخخخخخ
‌‌ ‌
1854
جوری ننشو گاییدم که فراری شده به همه بگو من مادرتو گاییدم