$ιψαπøƦ💜☁️

1656
•و̸لکام̸ تو س̸یانور💉🥀•~ ~•تن̸ها چنل̸ع سی̸انور:)♡🌵✨•~ #...:) ~•ای̸ن با̸زی ک̸ه‌ش̸روع ش̸ده ته̸ش ی̸ا کش̸ته ش̸دنِ ی̸ا خود̸کشی ب̸ا سیا̸نور...💜💧🕊•~ #...♡ #̸ع̸اش̸̸قو̸نع🙃💜 #̸د̸پ⁦☹️⁩🖤 #̸س̸ین̸گل̸ی/̸ر̸ل🙂💜 #̸ح̸̸رف_̸د̸ل⁦☹️⁩🖤 #̸دا̸س̸تا̸ن‌_̸ک̸وت̸ا😛💜 #̸تی̸کع_̸نا̸ج̸و̸ر😤🖤 #ت̸ک̸س̸ت_̸نا̸ب🙂 1700_«_«_«_1600 #...♡ ~•استارت۹۸/۹/۲۸🌙🍃|• ~•جواب پی اماتون. ->ارتباط با ادمین💫☁️🌈 tt.me/sari_
Open in app
$ιψαπøƦ💜☁️
68
زندگی آب روانیست روان میگذرد... هرچه تقدیر ماست همان میگذرد🙃🙃
$ιψαπøƦ💜☁️
125
_دوست دارم +دوسش دارم _دوست داره؟! +دوسش داره:)
$ιψαπøƦ💜☁️
125
پسـ چرا هرچیـ بیخیالـ بودیمـ نگذشتـ😇
$ιψαπøƦ💜☁️
119
مگه‍ نمیگن‍ ادم‍ به رفتنش‍ عادت‍ میکنه‍.،. مگه‍ نمیگن‍ عادی‍ میشه‍.-) مگه‍ نمیگن‍ میگذره‍+٫ کو پس‍!؟ چرا هرروز دردامون‍ بیشتر میشه‍💔🚶🏻‍♀️
$ιψαπøƦ💜☁️
75
یادته‍ میگفتی‍ بدون‍ِ تٌ‍ میمیرم‍ .🙁💍.
$ιψαπøƦ💜☁️
66
دردبهترین‍ دوثت‍ مَن‍ِ .🙂.
$ιψαπøƦ💜☁️
60
هی‍ صداش‍ زدعشقم‍ . . هی‍ قلبم‍ تیر‍کشید‌ ‌. . مادرم‍ ‍جیغ‍ ‍کشید‌ ‌.🥂.
$ιψαπøƦ💜☁️
685
‍هیشکیو ‍نمیخوام‍ ‍من ‍فقط ‍تویی‍ سلیقم‍ . . #ط❤💕 https://tt.me/akharinbaghal
$ιψαπøƦ💜☁️
72
خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد🖤
$ιψαπøƦ💜☁️
67
🥀💫𖣐━━━━─ ᵇʳᵉᵃᵗʰᶤᶰᵍ ᶤˢᶰ'ᵗ ˡᶤᵛᶤᶰᵍ ──── ⇆ -نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
$ιψαπøƦ💜☁️
68
گاهی وقتا بهترین لحظات زندگیت یع روز میشن بدترین دردات:) 🥀
$ιψαπøƦ💜☁️
64
[‏تو چه میدانی چیست ‏دل ببندی به نگاهی که در او حسی نیست...!]
$ιψαπøƦ💜☁️
69
زیر چشام گوده، چشام پر اشکه،رولبم لبخند:/چ ترکیب جالبی! 😄🥀
$ιψαπøƦ💜☁️
65
اغا من شاکیم! از عالمو آدم شاکیم! ازین وضع زندگی شاکیم! ازین دنیای کوفتی شاکیم! ازین زندگیه لعنتی که شبو روزش با بغض و گریه میگذره شاکیم! من از خدااا واسه آفریدن من شاکیم! ازین دل وا مونده که عاشق شده شاکیم! از آدمای بیخیال دور و ورم شاکیم! از اون کسی که دلمو شکسته شاکیم:/ اغا من شاکیم! 💔🚬
$ιψαπøƦ💜☁️
59
زندگیم شده خندیدنای مصنوعی واسه پنهون کردن دردام:(💔🚬
$ιψαπøƦ💜☁️
57
. ι мιѕѕ υ υnderѕтand тнaт..ғool دلم تنگته بفهم، نفهم!♡
$ιψαπøƦ💜☁️
78
قسمت سخت زندگی اونجاشه که دیه برات مهم نیست موضوع خنده داره یا ناراحت کننده فقط کل هیاهو و شلوغیه فکرتو تو یه استیکر خنده خلاصه میکنی😶
$ιψαπøƦ💜☁️
69
- ‍م‍ا ‍ت‍ب‍اﺮ ‍ب‍غ‍‌ض‍ی‍م ‍؛ ‍آﺴودﮕی ‍روا ‍ن‍ی‍‌س‍ت ‍. . ! ‹🗞›
$ιψαπøƦ💜☁️
70
- ‍س‍ک‍وﺖ ‍ک‍ن ؛ ‍ای‍‌ن ‍ج‍م‍اﻌت ‍گ‍ن‍‌ج‍اﻴش ‍م‍ن‍‌ط‍ق ‍ن‍دارﻦ ! |🚶🏿‍♂|
$ιψαπøƦ💜☁️
77
امیدوارم هیچوقت بزرگترین پشیمونیه زندگیتون آشنا شدن با مهمترین آدمای زندگیتون نباشه :)♡
$ιψαπøƦ💜☁️
103
‍از ‍همتون ‍بدم ‍میاد ‍بخصوص ‍خدم••͡❲⸢🛰⸥❳ کورے چ̈̇ܚܝ!:)🌙🌿 گر̇ܦ̈ܥگے دܠ!:)🖤🤺 ـایصت ̈ܦܠبیے!:)🗞❗️ عرور م̇ܫزیے!:)🕯🗝 ‍ولی‌‍عشق‌‍درصت‌‍‌‍نبودعشقِ‌‍‌یِ‌‍طرفه‍ : )! ‍تَنها‌تَر‌اَزخُدَم‌نَگاعیدَم‍🤰. نفثم‍ بُرید‍ بخیع‍ زدحم‍ . . .💉- درمَن‌اِنگارکِصی‌درپِى‌اِنکارمن‌اَصت:). .📗🌿!
$ιψαπøƦ💜☁️
133
افسانه ها میگن وقتی شب خوابت نمیبره بخاطر اینکه تو تو رویای یه نفر بیداری:)🍃
$ιψαπøƦ💜☁️
141
برعکس خیلیا وقتي میگم برو منظورم بمون نیست . یني با بیشترین سرعت ممکن سیکتو از زندگیم بزن.! ولي اگه نرفتیو قلبت و در اوردم و روش لگدمال کردم دیگه تقصیر من نیست🤷🏻‍♀ .
$ιψαπøƦ💜☁️
106
کاش یکی بود ک مفمید الان چقدر داغونم🖤
$ιψαπøƦ💜☁️
105
میگع دوصت درم🥀☘ اما چیع🌚🚶‍♀ تنهام گذاشتو رفد😞🥀 ولی مع از این کار خشحالم🐸🖤 چن آلن خدمو درم😌🖕
$ιψαπøƦ💜☁️
107
مادر بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت : کاری نداشتم ! زنگ زده بودم صدایتان را بشنوم .. ما هم که جوان و جاهل ، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند . " و اَمان از صدای او که اَبدی شد در گوش من"🖤✨
$ιψαπøƦ💜☁️
147
طُ‍‍ ب‍‍گ‍‍‌و ‍‍دوص‍‍‌ت ‍‍دارم‍‍ م‍‍‌ن ب‍‍‍‍ہ‍‍‌ت می‍‍‌گ‍‍‌م‍‍ چ‍‍ط‍‍‌وری ‍‍آدم‍‍‌ا ب‍‍‌ال ‍‍در می‍‌ارن :).
$ιψαπøƦ💜☁️
115
ن‍‍ہ‍‍ن‍‍‌گ‍‍‌ی‌‍‍دی‍‍‌دم‍‍‌رگ‍‍‌ش‌‍‍را‌ول‍‍‌ی‌‍‍دل‌را‌ب‍‍ہ‌س‍‍‌اح‍‍‌ل‌‍‍زد ؛ م‍‍‌ن‌‍‍از‌پ‍‍‌ای‍‍‌ان‌خ‍‍‌ود‌‍‍آگ‍‍اه‍‍‌م‌‍‍ام‍‍‌ا‌‍‍دوص‍‍‌ت‍‍‌ت‌‍‍دارم‍‍ :).
$ιψαπøƦ💜☁️
116
- ‍‍آرزو‍‍ت چ‍‍ی‍‍ہ ؟. + ه‍‍ی‍‍چ‍‍‌وق‍‍‌‍‌ت ‍‍داشت‍‍ن‍‍‌ش ب‍‍‌رام‍‍ ح‍‍س‍‍‌رت ن‍‍ش‍‍ہ :).
$ιψαπøƦ💜☁️
116
‍ا‍‌‌دم‍ ‍ه‍‌‌ا‍ی ‍س‍‌‌اک‍‌‌ت ‍ذ‍‌‌ه‍‌‌ن ‍ش‍‌‌لوغ‍‌‌ی ‍دار‍ن‍‌د .!(((:
$ιψαπøƦ💜☁️
745
-معلم‌گفت:❰⚡️⃟❱!- -فعل‌رفت"رو‌صرف‌کنید❰☄⃟❱!- -گفتم:رفت‌که‌‌رفت❰💧⃟❱!- -سکوتی‌کلاس‌را‌فراگرف❰🔭⃟❱!- -بغض‌گلویم‌رافشرد❰🌾⃟❱!- -سکوت‌راشکستم‌و‌گفتم❰🎼⃟❱!- -دلی‌را‌شکست‌ورفت❰📡⃟❱!- -غروری‌راله‌کردورفت❰🌿⃟❱!- -عشقی‌رابی‌رحمانه‌گرفت‌ورفت❰🛸⃟❱ -احساسات‌راگرفت‌ورفت❰🌙⃟❱!- -لبخندمو گرفت‌ورفت❰🥀⃟❱!- -زندگیموگرفت‌ورفت❰👽⃟❱!- -دنیاموگرفت‌ورفت❰🚭⃟❱!- -شادی‌هاموگرفت‌و‌‌رفت❰🔗⃟❱!- رفت...رفت❰🌻⃟]‌‌ https://tt.me/ ...
$ιψαπøƦ💜☁️
164
-چته؟ +نمیدونم،نمیدونم چمه...! فقط میدونم خروارها حرف تو وجودمه که نمیتونم به زبون بیارم خفه شدم همشو چشام داره پس میده..!
$ιψαπøƦ💜☁️
135
کسانی که ما را دوست‌ دارند، از آنها که از ما نفرت دارند، خطرناک‌ترند! زیرا انسان قادر نیست در مقابل آنها از خود مقاومتی نشان دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه‌ی یک دوست، انسان را به انجام کاری وادار کند که درست بر خلاف میل اوست!
$ιψαπøƦ💜☁️
130
‍رو‍زا ‍بی‌حوص‍‌لہ . . ‍ش‍‌ب‍ها ‍دلت‍‌نگ . . ‍همینِ ‍زن‍‌دگی ‍زن‍‌دگی ‍کہ ‍م‍‌یگن ‍دیگہ ‍ن‌‍ہ?!.
$ιψαπøƦ💜☁️
128
تنها چیزی که تو زندگیم، به صورت تخصصی بهش تسلط دارم، انتخاب آدمای اشتباه برای دوست داشتنه!🍨.
$ιψαπøƦ💜☁️
111
شاید ما یجا دیگه زندگی کردیمو اینجا جهنممونه ؛)🍶.
$ιψαπøƦ💜☁️
101
ولی‌من‌هربارگفدم[قهرنیسم‌ مگه‌بچم‌که‌قهرکنم؟] ازهمیشه‌بیشتر‌قهربودم:).
$ιψαπøƦ💜☁️
102
‍ک‍‌اش ‍چی‍‌زی ‍بہ ‍اسم ‍مرگ ‍زودرس ‍داش‍‌تیم ‍هر ‍چق‍‌در بی‍‌شتر ‍بهش ‍فکر ‍میک‍‌ردی‍‌م ‍زو‍دتر ‍اتف‍‌اق ‍می‍‌وفت‍‌اد\!🖤¡\.
$ιψαπøƦ💜☁️
97
فراموش نمیشی هرچقدرم بد بوده باشی برام چقدر چقدرم پشتم بد بگی هر چقدرم بد دهنی کرده باشی فراموش نمیشی چون با من یکی شدی چون در من نفوذ کردی و مثل مورفین بلای ترک نکردی شدی برام! " @SiyaNooor | !سیانور "
$ιψαπøƦ💜☁️
88
بعضی‌دوست‌دارم‌ها‌مثل‌موفق‌باشید‌های پای‌برگه‌امتحان‌بیخود‌و‌بی‌فایده‌است!🤫
$ιψαπøƦ💜☁️
98
نه خودش موند نه خاطره هاش تنها چیزی که مونده جای خالیشه..!💔 " @SiyaNooor | !سیانور "
$ιψαπøƦ💜☁️
87
‍تا ‍میگذرد‌ ‍غمی‍ ‍نیست‍...!💔🌝
$ιψαπøƦ💜☁️
87
شاید یه وقت دیگه یه جای دیگه با حوصله با لبخند با قلبی بدون زخم باشم و باشی...
$ιψαπøƦ💜☁️
83
' 𝖬𝖾𝗂𝗇 𝖧𝖾𝗋𝗓 𝖻𝖾𝗌𝗍𝖾𝗁𝗍 𝖺𝗎𝗌 𝖶𝖺𝖿𝖿𝖾𝗇 , 𝗆𝖾𝗂𝗇 𝖵𝖾𝗋𝗌𝖳𝖺𝗇𝖽 𝖺𝗎𝗌 𝖻𝗅𝗎𝗍 . قَلبم اَز اَسحلھ ، مخم اَز خون ساختھ شدھ .
$ιψαπøƦ💜☁️
74
بُغض یَعنی خَندِهـ هٰای سٰاختگی :))