این‌دنیا‌که‌نامش‌عالم‌‌است‌ من‌هم‌عالمی‌دارم‌که‌نامش‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌مادر‌است

Open in app