کانال دست نوشته های شخصی ..؛

@sarebannejad

محسن ساربان نژاد، بدون هیچ عنوان دیگری فقط دانشجو هستم ..؛ برو ای زاهد و بر دُردکشان خرده مگیر که ندادند جز این تحفه به ما روز الست tt.me/mohsen_sarebannejad

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.