Go to channel

صنایع دستی

216
جان ناس یکی از مورخین مي گوید: بیش از دو هزار سال قبل از میلاد در شمال شرقی ( هند) بعضی از قبایل از ریشه ي مغولی سکنی داشتند و در سواحل رود سند در حدود ۲۵۰۰ ق. م . قومی از ریشه های مختلف و مخلوط رندگی می کرده، دارای صنایع و معماری مترقی بو دند.(تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت، چاپ سوم، صص ۹۰- ۹۱) روث وایت هاوس مي گوید: بر رسی های اسکلت های کشف شده از ” موهنجو دارو” یک نفر بدون شک مغولی بوده است.” ( نخستین شهر ها، ترجمه مهدی سحابی، چاپ اول، ص 154 ) البته بیشتر اروپایی ها توانايي تشخيص بین ترک و مغول ندارند)