توفان

می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن
Open in app