╰⊰⊹✿ ريموو ✿⊹⊱╮

🍃حَلَوًّتَهَنَ😻🌸 ارَوًّحَ لَوًّگفَتَﮏ فَدَوًّوًّهَ😍 غَيَرَﮏ يَابَشَرَ يَسَوًّهَ 🌸 گآلوليِ عٍآليِهـ وعٍيِنجُ گويِهـ گتلهـﻤ گلنهـ بشر بسٍ آنهـ آنبآريِهـ گآلوليِ حطٌيِ تآجُ گلتلهـﻤ عٍگيِديِهـ ﻤيِحتآجُ
Open in app