﮼‌‏ ࢪضــاويَ♡ََ

لا لڪو واحد مثلنه ؛ ولا لڪونه,؟
Open in app