Go to channel

وقایع دوران سلسله قاجار

77
دولت انگلیس در جهت منافع استعماری خود برای معتاد نمودن مردم و گسترش اعتیاد در ایران زمان قاجار، با تبلیغ این که تریاک درمان تمام دردهاست، مردم ایران را که در آن زمان از بیماریها رنج میبردند به این ماده معتاد نمود! ☝️