Go to channel

وقایع دوران سلسله قاجار

77
عکسی کمتر دیده شده از مجازات مجرمین در ایران دوره محمد على شاه قاجار در سال 1278 هجرى. آویزان کردن بر دروازه شهر برای عبرت گرفتن مردم ☝️