ࢪ࣪ۿش

ڪُل مہ ﺎڪول تهِون " يڼزرب بيَۿا " .
Open in app