ترکان کهن پاکستان

16
ترکان پاکستان ترکان هونزا زبان بوروشاسکی
Open in app
ترکان کهن پاکستان
196
Hunza: kil ترکی آذربایجانی: کل معنی: بز کوهی
ترکان کهن پاکستان
183
Hunza: juk ترکی کهن: یوغ معنی: مراسم تشییع جنازه
ترکان کهن پاکستان
182
Hunza: gus ترکی آذربایجانی: قیز معنی: زن
ترکان کهن پاکستان
160
Hunza: gunc ترکی آذربایجانی: گون معنی: روز
ترکان کهن پاکستان
104
Hunza: hir, pl. hirí ترکی : er معنی: مرد
ترکان کهن پاکستان
74
Hunza: -ɣúṣ ترکی آذربایجانی: قوُش (در زبان بچگانه: آلت تناسلی) معنی: کس ، مهبل
ترکان کهن پاکستان
60
Hunza: ɣul از ریشه سومری معنی: دشمنی ، تنفر
ترکان کهن پاکستان
59
Common Burushaski: *giṭ ترکی آذربایجانی: گؤت معنی: کون
ترکان کهن پاکستان
57
Hunza: ge ترکی آذربایجانی: قار معنی: برف
ترکان کهن پاکستان
54
Common Burushaski: *d-aɣán Hunza: daɣánum ترکی آذربایجانی: یوْغون
ترکان کهن پاکستان
54
Common Burushaski: *ḍágar ترکی: داوار(گوسفند) ترکی : داغارجیق معنی: قوچ
ترکان کهن پاکستان
53
Hunza: buk ترکی: بوُخاق معنی: گردن ، حلق
ترکان کهن پاکستان
50
Hunza: baṭ 1, waṭ ترکی: بَت بَنیز معنی: پوست
ترکان کهن پاکستان
50
Hunza: bal خان بالیغ (لقب شهر پکن) بارینماق: پناه گرفتن ائو-بارق معنی: دیوار
ترکان کهن پاکستان
53
لغات هونزایی Hunza: bá ترکی کهن: بار ترکی آذربایجانی: وار معنی: هست، وجود دارد
ترکان کهن پاکستان
48
واژه نامه بروشسکی👆
ترکان کهن پاکستان
50

Burushaski etymology.pdf

pdf
804.824 Kb
ترکان کهن پاکستان
49

epdf.pub_a-typology-of-verb-agreement-in-burushaski.pdf

pdf
16.48 Mb
ترکان کهن پاکستان
86

Katherine_Miller_IWM_JFC_XXXV.pdf

pdf
187.515 Kb
ترکان کهن پاکستان
250

Burushaski-An-extraordinary-language-of-the-karakoram-mountains.pdf

pdf
160.262 Kb