ترکان کهن پاکستان

18
ترکان پاکستان ترکان هونزا زبان بوروشاسکی
Open in app
ترکان کهن پاکستان
34
🍀🍀 HUNZA TÜRKLERİ 🍀🍀 Bugün size Afganistan - Pakistan sınırında yüksek vadilerde yaşayan Hunza Türklerini anlatacağım. Dünyada kanser hastalığının olmadığı tek topluluk ve ayrıca ortalama yaş ömürleri de 120-150 arası. İnanç olarak Alevi, fakat kültür gelenek görenek olarak da tamamen Şaman’lar. Hunza Türkleri, aslen Hun Türklerinden geliyor. Ortaasyadan yüzyıllar öncesinden bölgeye göç etmi ...
ترکان کهن پاکستان
35
Hunza: gus (woman) Azerbaijan Turkic: gız ( girl)
ترکان کهن پاکستان
249
Hunza: kil ترکی آذربایجانی: کل معنی: بز کوهی
ترکان کهن پاکستان
236
Hunza: juk ترکی کهن: یوغ معنی: مراسم تشییع جنازه
ترکان کهن پاکستان
227
Hunza: gus ترکی آذربایجانی: قیز معنی: زن
ترکان کهن پاکستان
204
Hunza: gunc ترکی آذربایجانی: گون معنی: روز
ترکان کهن پاکستان
144
Hunza: hir, pl. hirí ترکی : er معنی: مرد
ترکان کهن پاکستان
112
Hunza: -ɣúṣ ترکی آذربایجانی: قوُش (در زبان بچگانه: آلت تناسلی) معنی: کس ، مهبل
ترکان کهن پاکستان
101
Hunza: ɣul از ریشه سومری معنی: دشمنی ، تنفر
ترکان کهن پاکستان
100
Common Burushaski: *giṭ ترکی آذربایجانی: گؤت معنی: کون
ترکان کهن پاکستان
98
Hunza: ge ترکی آذربایجانی: قار معنی: برف
ترکان کهن پاکستان
95
Common Burushaski: *d-aɣán Hunza: daɣánum ترکی آذربایجانی: یوْغون
ترکان کهن پاکستان
93
Common Burushaski: *ḍágar ترکی: داوار(گوسفند) ترکی : داغارجیق معنی: قوچ
ترکان کهن پاکستان
95
Hunza: buk ترکی: بوُخاق معنی: گردن ، حلق
ترکان کهن پاکستان
90
Hunza: baṭ 1, waṭ ترکی: بَت بَنیز معنی: پوست
ترکان کهن پاکستان
91
Hunza: bal خان بالیغ (لقب شهر پکن) بارینماق: پناه گرفتن ائو-بارق معنی: دیوار
ترکان کهن پاکستان
96
زبان هونزایی (بروشاسکی) بیش از پانصدهزار نفر در شمال پاکستان در امتداد قره قوروم در دره ی رودخانه های هونزا و یاسین زندگی می کنند که زبانشان با زبان های هندی و تبتی و کشمیری و ... ارتباطی ندارد. برخی مانند václav blažek و D. Bengtson این زبان را در خانواده زبان های یئنی سئی قرار داده اند. Hunza: bá ترکی کهن: بار ترکی آذربایجانی: وار معنی: هست، وجود دارد
ترکان کهن پاکستان
89
واژه نامه بروشسکی👆
ترکان کهن پاکستان
90

Burushaski etymology.pdf

pdf
804.824 Kb
ترکان کهن پاکستان
87

epdf.pub_a-typology-of-verb-agreement-in-burushaski.pdf

pdf
16.48 Mb
ترکان کهن پاکستان
124

Katherine_Miller_IWM_JFC_XXXV.pdf

pdf
187.515 Kb
ترکان کهن پاکستان
327

Burushaski-An-extraordinary-language-of-the-karakoram-mountains.pdf

pdf
160.262 Kb