ترکان کهن پاکستان

21
ترکان پاکستان ترکان هونزا زبان بوروشاسکی
Open in app
ترکان کهن پاکستان
65
خوزستان... آزمایشهای DNA در محوطه باستانی هفت تپه نشان میدهد، مردمان جنوب قفقاز و شمال پاکستان، بومی ایران هستند! پژوهشهای ژنتیکی تازه باستان‌ شناسان از استخوانهای کشف شده در هفت تپه نشان میدهد، هاپلوگروپی که ۵۰۰۰ سال قبل درجنوب ‌غرب ایران بوده، R2 است که هم ‌اکنون این هاپلوگروپ در جنوب قفقاز و شمال پاکستان دیده می ‌شود، یعنی ریشه آن مردمان به تمدن عیلام میانی در ۵۰۰۰ سال پیش و جنوب غربی ایران بر ...
ترکان کهن پاکستان
34
زبان هونزایی (بروشاسکی) بیش از پانصدهزار نفر در شمال پاکستان در امتداد قره قوروم در دره ی رودخانه های هونزا و یاسین زندگی می کنند که زبانشان با زبان های هندی و تبتی و کشمیری و ... ارتباطی ندارد. برخی مانند václav blažek و D. Bengtson این زبان را در خانواده زبان های یئنی سئی قرار داده اند. Hunza: bá ترکی کهن: بار ترکی آذربایجانی: وار معنی: هست، وجود دارد Hunza: bal خان بالیغ (لقب شهر پکن) باری ...
ترکان کهن پاکستان
89
🍀🍀 HUNZA TÜRKLERİ 🍀🍀 Bugün size Afganistan - Pakistan sınırında yüksek vadilerde yaşayan Hunza Türklerini anlatacağım. Dünyada kanser hastalığının olmadığı tek topluluk ve ayrıca ortalama yaş ömürleri de 120-150 arası. İnanç olarak Alevi, fakat kültür gelenek görenek olarak da tamamen Şaman’lar. Hunza Türkleri, aslen Hun Türklerinden geliyor. Ortaasyadan yüzyıllar öncesinden bölgeye göç etmi ...
ترکان کهن پاکستان
79
Hunza: gus (woman) Azerbaijan Turkic: gız ( girl)
ترکان کهن پاکستان
301
Hunza: kil ترکی آذربایجانی: کل معنی: بز کوهی
ترکان کهن پاکستان
285
Hunza: juk ترکی کهن: یوغ معنی: مراسم تشییع جنازه
ترکان کهن پاکستان
272
Hunza: gus ترکی آذربایجانی: قیز معنی: زن
ترکان کهن پاکستان
249
Hunza: gunc ترکی آذربایجانی: گون معنی: روز
ترکان کهن پاکستان
192
Hunza: hir, pl. hirí ترکی : er معنی: مرد
ترکان کهن پاکستان
158
Hunza: -ɣúṣ ترکی آذربایجانی: قوُش (در زبان بچگانه: آلت تناسلی) معنی: کس ، مهبل
ترکان کهن پاکستان
145
Hunza: ɣul از ریشه سومری معنی: دشمنی ، تنفر
ترکان کهن پاکستان
147
Common Burushaski: *giṭ ترکی آذربایجانی: گؤت معنی: کون
ترکان کهن پاکستان
141
Hunza: ge ترکی آذربایجانی: قار معنی: برف
ترکان کهن پاکستان
140
Common Burushaski: *d-aɣán Hunza: daɣánum ترکی آذربایجانی: یوْغون
ترکان کهن پاکستان
138
Common Burushaski: *ḍágar ترکی: داوار(گوسفند) ترکی : داغارجیق معنی: قوچ
ترکان کهن پاکستان
143
Hunza: buk ترکی: بوُخاق معنی: گردن ، حلق
ترکان کهن پاکستان
132
Hunza: baṭ 1, waṭ ترکی: بَت بَنیز معنی: پوست
ترکان کهن پاکستان
139
Hunza: bal خان بالیغ (لقب شهر پکن) بارینماق: پناه گرفتن ائو-بارق معنی: دیوار
ترکان کهن پاکستان
139
زبان هونزایی (بروشاسکی) بیش از پانصدهزار نفر در شمال پاکستان در امتداد قره قوروم در دره ی رودخانه های هونزا و یاسین زندگی می کنند که زبانشان با زبان های هندی و تبتی و کشمیری و ... ارتباطی ندارد. برخی مانند václav blažek و D. Bengtson این زبان را در خانواده زبان های یئنی سئی قرار داده اند. Hunza: bá ترکی کهن: بار ترکی آذربایجانی: وار معنی: هست، وجود دارد
ترکان کهن پاکستان
133

Burushaski etymology.pdf

pdf
804.824 Kb
ترکان کهن پاکستان
127

epdf.pub_a-typology-of-verb-agreement-in-burushaski.pdf

pdf
16.48 Mb
ترکان کهن پاکستان
170

Katherine_Miller_IWM_JFC_XXXV.pdf

pdf
187.515 Kb
ترکان کهن پاکستان
405

Burushaski-An-extraordinary-language-of-the-karakoram-mountains.pdf

pdf
160.262 Kb