۰

215
.
Open in app
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
59
شوق بغل دارم امشب 💜❤🤍💯💥💦 نیست مونس من امشب هرآسان در کنج اتاقم گوشی بدست در انتظار یک پیامم💋💌💌💌💌💋💕 از شوق عشق نفرینم از حرف مردم کسی نیست در این خانه را بزند وسفیر عشق ومونس ما شود 💌❤️‍🩹❤️‍🔥💔
شب تا صبح
59
خسته شدم از بس پل شدم واسه عبور انسانهای بی ذات وبی صفت ❤ مرا فقط وسیله ای برای عبورشان میخاهند ومن دنبال خاطرات خوش ❤ اینجا کجاست ومن کجای زمان ایستاده ام ❤ که همه همدیگر را پیدا میکنن ومن فقط مثل اهن ربا فقط انسانهای بد وبی نام ونشان وریا کار ⚖🚫⛔
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
30
سلام همه خوابیدند
نه همه بیدارن ولی کسی تحویل نمیگیره همه مشغول زیر ابی هستن
xacd
30
سلام همه خوابیدند
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
شوق بغل دارم امشب 💜❤🤍💯💥💦 نیست مونس من امشب هرآسان در کنج اتاقم گوشی بدست در انتظار یک پیامم💋💌💌💌💌💋💕 از شوق عشق نفرینم از حرف مردم کسی نیست در این خانه را بزند وسفیر عشق ومونس ما شود 💌❤️‍🩹❤️‍🔥💔
شب تا صبح
59
خسته شدم از بس پل شدم واسه عبور انسانهای بی ذات وبی صفت ❤ مرا فقط وسیله ای برای عبورشان میخاهند ومن دنبال خاطرات خوش ❤ اینجا کجاست ومن کجای زمان ایستاده ام ❤ که همه همدیگر را پیدا میکنن ومن فقط مثل اهن ربا فقط انسانهای بد وبی نام ونشان وریا کار ⚖🚫⛔
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
38
کرمان یا رفسنجان کسی هست چهار روز مسافرم اگه خانم هست بیاد خاص .
شب تا صبح
43
خانم ساکن رفسنجان هست بیاد خاص
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
شوق بغل دارم امشب 💜❤🤍💯💥💦 نیست مونس من امشب هرآسان در کنج اتاقم گوشی بدست در انتظار یک پیامم💋💌💌💌💌💋💕 از شوق عشق نفرینم از حرف مردم کسی نیست در این خانه را بزند وسفیر عشق ومونس ما شود 💌❤️‍🩹❤️‍🔥💔
شب تا صبح
59
خسته شدم از بس پل شدم واسه عبور انسانهای بی ذات وبی صفت ❤ مرا فقط وسیله ای برای عبورشان میخاهند ومن دنبال خاطرات خوش ❤ اینجا کجاست ومن کجای زمان ایستاده ام ❤ که همه همدیگر را پیدا میکنن ومن فقط مثل اهن ربا فقط انسانهای بد وبی نام ونشان وریا کار ⚖🚫⛔
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
44
شب بود 😇 سکوت مرا به جشن وسوسها دعوت میکرد 🥰😋😇 پاسی از شب گذشت 🤗 در درون اتشی بنام اتش شهوت غوغا میکرد💥 هراسان وپریشان خود را مطیع شیطان میکردم👹👺😈👿 مرا بازیچه خود کرده بود لحظه خوبی بود وبیاد ماندنی 🤬😡ولی بعد از اتمام بازی من مندمو یک اه با خود کلنجار رفتمو با شیطان سخن گفتم 😈👺👹 تو که مرا اتش زدی چرا خاموشم نکردی 😇😇😍 خندید وگفت خاموش کردنت با من نیست فقط اتش زدنت با من بود💯💥 پس ...
شب تا صبح
44
زمان را چه دیدی ای اشرف مخلوقات 💯 زمانی که از خاک به کاخ رسیدی💥 انروزی را تصور کن که از کاخ به خاک وبا خاک یکسان میشویی 🤏🤌🤚💢☝👍👍
شب تا صبح
59
شوق بغل دارم امشب 💜❤🤍💯💥💦 نیست مونس من امشب هرآسان در کنج اتاقم گوشی بدست در انتظار یک پیامم💋💌💌💌💌💋💕 از شوق عشق نفرینم از حرف مردم کسی نیست در این خانه را بزند وسفیر عشق ومونس ما شود 💌❤️‍🩹❤️‍🔥💔
شب تا صبح
59
خسته شدم از بس پل شدم واسه عبور انسانهای بی ذات وبی صفت ❤ مرا فقط وسیله ای برای عبورشان میخاهند ومن دنبال خاطرات خوش ❤ اینجا کجاست ومن کجای زمان ایستاده ام ❤ که همه همدیگر را پیدا میکنن ومن فقط مثل اهن ربا فقط انسانهای بد وبی نام ونشان وریا کار ⚖🚫⛔
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
59
شوق بغل دارم امشب 💜❤🤍💯💥💦 نیست مونس من امشب هرآسان در کنج اتاقم گوشی بدست در انتظار یک پیامم💋💌💌💌💌💋💕 از شوق عشق نفرینم از حرف مردم کسی نیست در این خانه را بزند وسفیر عشق ومونس ما شود 💌❤️‍🩹❤️‍🔥💔
شب تا صبح
59
خسته شدم از بس پل شدم واسه عبور انسانهای بی ذات وبی صفت ❤ مرا فقط وسیله ای برای عبورشان میخاهند ومن دنبال خاطرات خوش ❤ اینجا کجاست ومن کجای زمان ایستاده ام ❤ که همه همدیگر را پیدا میکنن ومن فقط مثل اهن ربا فقط انسانهای بد وبی نام ونشان وریا کار ⚖🚫⛔
شب تا صبح
59
❤عزیزم تو نیازی نیازم هروز دیدنت ❤💋
شب تا صبح
61
یک عاشق واقعی همیشه عاشقانه زندگی میکند ❤جرم نیست که من یا شما چه کسی را انتخاب کنیم وصادقانه باهم چت کنیم وبیان.از احساس وهمدردی ورازداری را تقسیم کنیم ❤ عشق مرا دریاب من نیازم هروز دیدنت ای عشق ❤💋 🔥🌈🍭🌶💘⛔🚫🪐🍷🍑💯💜🖤💋🎂❤
شب تا صبح
113
سلام اگه💋 خانم اهل دل باشه بیاد خاص اهل رفاقت💋 وصداقت ورازداری وهمراز شدن 🍑🍆💜❤💋
حسین حسینی
55
وای وای ببین نصفه شبی چی براتون شارژ کردم