നിറക്കൂട്ട്

11
💚💛🧡❤️നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന നിറക്കൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടകാർക്കും welcome ❤️🧡💛
Open in app
Hasna
15
ആളെ നെയിം കാണുന്നില്ല 😥😥
Hasna
15
ഇത് ആരാ 🙄
Hasna
14
Good മോർണിംഗ് 😜
Hasna
12
ജിന്നെ i love you ❤
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
17
*നാവുകൊണ്ടുള്ള മുറിവ്* *വാളുകൊണ്ടുള്ള* *മുറിവിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്...* *😋⚔️(ജിന്ന് 🧞‍♂️)⚔️😋* *Good morning*
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
19
*തോൽപ്പിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ, തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരുടെ മുന്നിൽ, കളിയാക്കിയവരുടെ മുന്നിൽ ജയിച്ചു കാണിക്കണം. മരണം കൊണ്ടല്ല ജീവിതം കൊണ്ട്...* *👤✨(ജിന്ന് 🧞‍♂️)✨👤* *Gud morning*
Hasna
19
ഇത് ആരാ 🙄
Hasna
18
ഇത് ആരാ ഇട്ടത് 🙄
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
16
*ആരെക്കാളും* *മുകളിലോ,താഴെയോ ആണെന്ന്* *ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക* *ലാളിത്യമാകട്ടെ മുഖമുദ്ര...* *😊🫂(ജിന്ന് 🧞‍♂️)🫂😊* *Good morning*
Hasna
17
ഗുഡ്മോർണിംഗ്
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
14
*സ്വന്തം സത്യത്തെ മുറുകെ* *പിടിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം* *ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും* *മറ്റുള്ളവരുടെ* *നുണകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക്* *ആയിരം മിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും...* *😊🙂(ജിന്ന് 🧞‍♂️)🙂☺️* *Good morning*