നിറക്കൂട്ട്

12
💚💛🧡❤️നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന നിറക്കൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടകാർക്കും welcome ❤️🧡💛
Open in app
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
4
*ചീഞ്ഞ* *വസ്തുക്കളൊക്കെ* *വളർന്നുവരുന്ന ചെടിയുടെ* *മുകളിൽ ഇടാറില്ല* *ചുവട്ടിൽ ഇടും* *കാരണം* *അത് നല്ലൊരു വളമാണ് അതുപോലെ* *നമുക്കെതിരെ വരുന്ന* *തെറ്റായ വിമർശനങ്ങളെ തലയിൽ കയറ്റരുത്* *താഴെയിട്ട് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അതിനെ വളമാക്കി മാറ്റുക...* *🌳😇(ജിന്ന് 🧞‍♂️)😇🌳* *Good morning*
6
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
6
*ദൃഢനിശ്ചയം* *എടുത്തവർക്ക്* *എന്തിനേയും മറി* *കടക്കാൻ കഴിയും...* *😍🫂(ജിന്ന് 🧞‍♂️)🫂😍* *Good morning*
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
10
*ചിന്തകൾ* *നല്ലതായിരിക്കണം* *കാരണം കാഴ്ചശക്തിക്ക്* *ചികിത്സയുണ്ട് പക്ഷേ കാഴചപ്പാടുകൾക്കില്ല...* *🫂👁️(jinn🧞‍♂️)👁️🫂* *Gud morning*
Hasna
6
Good മോർണിംഗ്
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
5
*സത്യം അറിയാതെ ഊഹിക്കരുത്* *മനസിലാക്കാതെ വിധിക്കരുത്* *ഉള്ളറിയാതെ പഴിക്കരുത്* *ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കരുത്..*
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
9
*പറയാതെ അറിയണം അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം,സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടു ജീവിക്കണം,ജീവിച്ചു കൊണ്ടു മരിക്കണം,മരിച്ചാലും ഓർമ്മകൾ ജീവിക്കണം,That is Real Life .* *💔🫂(ജിന്ന് 🧞‍♂️)🫂💔* *😜നാട്ടുച്ച നേരുന്നു 😜*
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
9
*പിണക്കങ്ങളെ വാശി* *കൊടുത്ത് വലുതാക്കരുത്* *ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ വീശി* *തരാൻ വാശി ഉണ്ടാവില്ല...* *😊🤨(ജിന്ന് 🧞‍♂️)🤨😊* *Good morning*
Hasna
11
*ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്* *മാത്രമായിരിക്കില്ല* *അനുഗ്രഹം* *നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതും* *നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറാം അത്* *മനസ്സിലാക്കാൻ* *വൈകിപ്പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം...* *🙂😇(ജിന്ന് 🧞‍♂️)😇🙂* 🥰 *Good morning*💞 ...
😍😍😍
Hasna
9
തെളിവ് കൊണ്ട
🄳🄲اَلجِنّ⚚ʲⁱⁿⁿ♛.
9
*ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്* *മാത്രമായിരിക്കില്ല* *അനുഗ്രഹം* *നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതും* *നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറാം അത്* *മനസ്സിലാക്കാൻ* *വൈകിപ്പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം...* *🙂😇(ജിന്ന് 🧞‍♂️)😇🙂* 🥰 *Good morning*💞
Hasna
8
ഇജ്ജ് കണ്ടിനോ 😏
Hasna
9
audio message
ഇജ്ജ് എപ്പളാ ഇന്നേ 2 മണിക്ക് ഓൺലൈൻ കണ്ടത് 🙄
14