Go to channel

زبان ژاپنی

43

چند واژه از زبان آینو و ترکی .pdf

pdf
172.352 Kb