Go to channel

کتاب نسل آفتاب

100
ریشه نام ارومیه در زبان اکدی mû به معنای " آب " است که با واژه ترکی " bu " همریشه است و با پسوند مکان ساز laq به شکل bulaq چشمه آب آمده است. کلمه buz آب یخ زده در برخی از زبان های ترکی muz تلفظ می شود. مجاورت شهر ارومیه با دریاچه و رودهای پر آب دلیل نام گذاری آن است. واژه ur با هورمک همریشه است، اما کلمه yir/ yer یئر به معنی زمین نیز در برخی زبان های ترکی با حذف واج " ی" همراه است . بنابراین اورمو به معنی سولو یئر (سرزمین پر آب ) نیز می تواند باشد. همانطوری که نام کشور " پرو" در آمریکای جنوبی به معنی سرزمین پر آب است.