Go to channel

ناصر الدین شاه قاجار

112
ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ که ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ شده است ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.