Go to channel

ناصر الدین شاه قاجار

116
‌پادشاهان فرهیخته قاجار ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ شاعری ﺧﻮش ﻗﺮﯾﺤﻪ بود از ﺗﺨﻠﺺ ﻧﺎﺻﺮ استفاده می‌کرد. ﺩﺭ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎﻩ ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺨﻠﺼﺶ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ... ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪین ﺷﺎﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺗوﺮﮐﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯽ ﺑﻮﺩ. ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ... ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻣﻐﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ... ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ در این زمینه ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﮐﻦ ﺭﮐﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺵ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺧﻂ ﻭ ﺍﻧﺸﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩ .