ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کْنِ مًنِ تٌکْنِ فُآ کْلَنِآ مًنِ طِيَنِ ꧁وٌتٌرآبً نِهّآيَهّ کْلَ آلَبًشُر꧂ لَآيَهّمًنِيَ کْلَآمً آلَخِريَنِ ﷼꧁رآئيَ آلَآخِريَنِ ꧂
Open in app