گروبـಿـ سـಿـبـಿـورتيهہ صـಿـآگين

28
Apologies don’t fix broken hearts - ‏الأعتذار لا يجبر القلوب المكسورة
Open in app
72
يله تعلوو شوفو الطيز شلون ايهز 👙 علييي 😜
روضـಿـي
67
شني نايمين كاعدين
روضـಿـي
63
صباح الخير شباب بنات
اني جديد. هنايه
1064
هاي يا جماعه شونكم شخباركم اني اسمي زهراء عمري18سنه وابن عمي19 مات عمي وحنه رحنه بتنه عدهم ٥ايام اني جنت احب واحد ف ابن عمي ضل يقلي عوفي عوفي ضل يوسوس براسي ف ما ادري هيج وخربت علاقتي ويه لي جنت احبه ووضليت احب ابن عمي يوم من أيام من احنه عدهم جنا احنه لزغار نام بل ديوانيه فهوه اجه نام يمي ف اني قلت اوكي خلي ينام ف اني جنت ستوه نايمه ساعه٢ اوكي وما حسيت انو واحد وحط صبعه بطيزي فاني انداريت قتله ش ...
53
تعالووو اقرو قصص رومانسيه
روضـಿـي
51
سـಿـلآمـಿـ عليگمـಿـ جديد بـಿـل بـಿـرنآمـಿـج آگو ترحيبـಿـ لو لآ
1193
هلا طبعن اني اسمي نور عمري 15 مراهقه ما مفتوحه فا جنه بعيد ميلاد بنت خالتي واني لابسه حصر ورجلي كلهن طالعه فا صديق ابن خالتي هوه وبن هالتي يباوعون عليه واني اركص ف ابن خالتي كالي تعاي ف اني رحت كلي مشتهيه كتله اي 😂 كبل نومني علا الجربايه انطيته حلك وهوه يفرك بكسي وصديقه يمص بصدري وركبتي فا اني متتت حرفيا ف كبل ضل يلحس ب كسي وجبيت بحلكه ف اني نزعت ملابسي ضل بل الستيان وهمه يفركون بكسي وصدري وشا ...
51
يله تعلوووو اشتركووو تنايجوو يله بنات وينجن
721
هلا طبعن اني اسمي نور عمري 15 مراهقه ما مفتوحه فا جنه بعيد ميلاد بنت خالتي واني لابسه حصر ورجلي كلهن طالعه فا صديق ابن خالتي هوه وبن هالتي يباوعون عليه واني اركص ف ابن خالتي كالي تعاي ف اني رحت كلي مشتهيه كتله اي 😂 كبل نومني علا الجربايه انطيته حلك وهوه يفرك بكسي وصديقه يمص بصدري وركبتي فا اني متتت حرفيا ف كبل ضل يلحس ب كسي وجبيت بحلكه ف اني نزعت ملابسي ضل بل الستيان وهمه يفركون بكسي وصدري وشا ...
50
تعالووو يعيال اتمتعووو 👙👙
971
هلاو اني رشا من الحله عمري 18 جنت احب ابن خالتي واعشقه وجان يجي لبيتنه ونتنايج اني وياه بس هسه اتزوج وتركني وجان اخوه يحبني واني ماحبه ويوم من الايام اجه اخوه لبيتنه وسلمت عليه جنت لابسه تشيرت بدون ستيان وحلماتي مبينات ولابسه برموده ضيكه ولباسي ابو الخيط كعدت يمه وشاقينه وكال راح ابقه هنا يومين هو اشتهاني كولش وضل يباوع ع جسمي اني غلست راحو اهلي نامو بقه هو كاعد ع التلفزيون ويباوع لغرفتي صعدت ل ...
44
تعالووو شوفو الخلفيات راح انزلهن بدل خلفيتك. واشتراكم بلقنا جديد علـᬼ💜⍣⃟ــوش
59
اريد رصيد
62
رصيد
62
منو يدزلي
61
هلو
63
هلو
شيعه نليمين كاعدين
61
هلوات
61
نايمين كاعدين
كاعدين
60
هلو
133
هہلؤؤ