كسبوي🖕🏻

20
BTS ~~ ARMY~~ 💜💜💜💜 3>.
Open in app
Khaktshnh khaktshnh
97
پاسی ازشب ❤️گذشت ❤️منو تنهای ❤️منو تیک تیک ساعت دیواری❤️منو وسوسهای شیطانی 💢💦❤️‍🩹❤️‍🔥💖💭
Khaktshnh khaktshnh
136
عاشق ❤️عشقم ❤️اما افسوس❤️عشق عاشقم ❤️نمیشه
Khaktshnh khaktshnh
81
دنبال یک خانم خوب وبا مرام وهمراز واسه درد دل شبانه واوقات تنهای لازم دارم .اگه هست بی زحمت بیاد پی وی واگه خیلی خجالتی هست ونمیدونه چطور شروع کنه عدد ۲رو واسم خصوصی بفرسته .باسپاس از احترام متقابل شما .
Khaktshnh khaktshnh
121
تو هر جنگلی میخای ریشه کن من با ریشه کردن وقد کشیدن.مشکلی ندارم ❤ فقط باغبانتو فراموش نکن 🖐👌🗣
Khaktshnh khaktshnh
197
باعشق مهربان باشیم . به عشق محتاجیم❤
Khaktshnh khaktshnh
4
بعضی هارو بایستی دوست داشت .قلب رو واسشون پهن کرد ❤ بعضی هارو بایستی بوسید .وماچ ماچ کرد 💋 بعضی خاطرشون واست عزیزه وبایستی دنبالشون گشت 🥰😍 بعضی ها رو بایستی تو گروپ ها وکانالها جستجو کرد تا شاید این دل نوشتت رو ببینن ویادت کنن
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
77
سلام . دنبال یک همدم واهل دل میگردم خانم جا افتاده وکار بلد میخام اتیشی وحشری وعاشق سکس باشه ساپورت مالی میشه .
Khaktshnh khaktshnh
97
پاسی ازشب ❤️گذشت ❤️منو تنهای ❤️منو تیک تیک ساعت دیواری❤️منو وسوسهای شیطانی 💢💦❤️‍🩹❤️‍🔥💖💭
Khaktshnh khaktshnh
136
عاشق ❤️عشقم ❤️اما افسوس❤️عشق عاشقم ❤️نمیشه
Khaktshnh khaktshnh
97
پاسی ازشب ❤️گذشت ❤️منو تنهای ❤️منو تیک تیک ساعت دیواری❤️منو وسوسهای شیطانی 💢💦❤️‍🩹❤️‍🔥💖💭
Khaktshnh khaktshnh
136
عاشق ❤️عشقم ❤️اما افسوس❤️عشق عاشقم ❤️نمیشه
Khaktshnh khaktshnh
81
دنبال یک خانم خوب وبا مرام وهمراز واسه درد دل شبانه واوقات تنهای لازم دارم .اگه هست بی زحمت بیاد پی وی واگه خیلی خجالتی هست ونمیدونه چطور شروع کنه عدد ۲رو واسم خصوصی بفرسته .باسپاس از احترام متقابل شما .
Khaktshnh khaktshnh
81
دنبال یک خانم خوب وبا مرام وهمراز واسه درد دل شبانه واوقات تنهای لازم دارم .اگه هست بی زحمت بیاد پی وی واگه خیلی خجالتی هست ونمیدونه چطور شروع کنه عدد ۲رو واسم خصوصی بفرسته .باسپاس از احترام متقابل شما .
Khaktshnh khaktshnh
121
تو هر جنگلی میخای ریشه کن من با ریشه کردن وقد کشیدن.مشکلی ندارم ❤ فقط باغبانتو فراموش نکن 🖐👌🗣
Khaktshnh khaktshnh
197
باعشق مهربان باشیم . به عشق محتاجیم❤
Khaktshnh khaktshnh
14
بعضی هارو بایستی دوست داشت .قلب رو واسشون پهن کرد ❤ بعضی هارو بایستی بوسید .وماچ ماچ کرد 💋 بعضی خاطرشون واست عزیزه وبایستی دنبالشون گشت 🥰😍 بعضی ها رو بایستی تو گروپ ها وکانالها جستجو کرد تا شاید این دل نوشتت رو ببینن ویادت کنن
Khaktshnh khaktshnh
121
تو هر جنگلی میخای ریشه کن من با ریشه کردن وقد کشیدن.مشکلی ندارم ❤ فقط باغبانتو فراموش نکن 🖐👌🗣
Khaktshnh khaktshnh
197
باعشق مهربان باشیم . به عشق محتاجیم❤
Khaktshnh khaktshnh
14
بعضی هارو بایستی دوست داشت .قلب رو واسشون پهن کرد ❤ بعضی هارو بایستی بوسید .وماچ ماچ کرد 💋 بعضی خاطرشون واست عزیزه وبایستی دنبالشون گشت 🥰😍 بعضی ها رو بایستی تو گروپ ها وکانالها جستجو کرد تا شاید این دل نوشتت رو ببینن ویادت کنن
Khaktshnh khaktshnh
121
تو هر جنگلی میخای ریشه کن من با ریشه کردن وقد کشیدن.مشکلی ندارم ❤ فقط باغبانتو فراموش نکن 🖐👌🗣
Khaktshnh khaktshnh
197
باعشق مهربان باشیم . به عشق محتاجیم❤
Khaktshnh khaktshnh
14
بعضی هارو بایستی دوست داشت .قلب رو واسشون پهن کرد ❤ بعضی هارو بایستی بوسید .وماچ ماچ کرد 💋 بعضی خاطرشون واست عزیزه وبایستی دنبالشون گشت 🥰😍 بعضی ها رو بایستی تو گروپ ها وکانالها جستجو کرد تا شاید این دل نوشتت رو ببینن ویادت کنن
Khaktshnh khaktshnh
116
حالم گرفته از بس تنهای وخونه خالی وشنیدن تیک تیک ساعت دیواری وخیال واهی وکابوس یک عشق خیالی منمو وسوسهای شیطانی در یک اتاق خالی نیست جز نفسهای گرم یک انسان شهوانی از خیال تا حال حقیقی فقط چت ومجازی شده تسکین این دردهای ابکی کاش یک نفر بود ویک حقیقت رو اشکار میکرد ولی افسوس نیست ان منجی عشق افسوس
Khaktshnh khaktshnh
80
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
Khaktshnh khaktshnh
116
حالم گرفته از بس تنهای وخونه خالی وشنیدن تیک تیک ساعت دیواری وخیال واهی وکابوس یک عشق خیالی منمو وسوسهای شیطانی در یک اتاق خالی نیست جز نفسهای گرم یک انسان شهوانی از خیال تا حال حقیقی فقط چت ومجازی شده تسکین این دردهای ابکی کاش یک نفر بود ویک حقیقت رو اشکار میکرد ولی افسوس نیست ان منجی عشق افسوس
Khaktshnh khaktshnh
80
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
Khaktshnh khaktshnh
80
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
Khaktshnh khaktshnh
80
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
Khaktshnh khaktshnh
116
حالم گرفته از بس تنهای وخونه خالی وشنیدن تیک تیک ساعت دیواری وخیال واهی وکابوس یک عشق خیالی منمو وسوسهای شیطانی در یک اتاق خالی نیست جز نفسهای گرم یک انسان شهوانی از خیال تا حال حقیقی فقط چت ومجازی شده تسکین این دردهای ابکی کاش یک نفر بود ویک حقیقت رو اشکار میکرد ولی افسوس نیست ان منجی عشق افسوس
Khaktshnh khaktshnh
15
بعضی هارو بایستی دوست داشت .قلب رو واسشون پهن کرد ❤ بعضی هارو بایستی بوسید .وماچ ماچ کرد 💋 بعضی خاطرشون واست عزیزه وبایستی دنبالشون گشت 🥰😍 بعضی ها رو بایستی تو گروپ ها وکانالها جستجو کرد تا شاید این دل نوشتت رو ببینن ویادت کنن
Khaktshnh khaktshnh
193
من در مقابل انسانهای پاک تمام قد وبه احترام کلام خوبشان ایستاده وسر تعظیم
Khaktshnh khaktshnh
69
دلم واسه یکی خیلی تنگ شده .خودش میدونه کیه وکی هست .اگه این پیام منو دقیق درک کنه وببینه وبی تفاوت وبی رحم وسنگ دل نباشه شاید بازم بیاد ومثل قبل چت کنیم
Khaktshnh khaktshnh
116
حالم گرفته از بس تنهای وخونه خالی وشنیدن تیک تیک ساعت دیواری وخیال واهی وکابوس یک عشق خیالی منمو وسوسهای شیطانی در یک اتاق خالی نیست جز نفسهای گرم یک انسان شهوانی از خیال تا حال حقیقی فقط چت ومجازی شده تسکین این دردهای ابکی کاش یک نفر بود ویک حقیقت رو اشکار میکرد ولی افسوس نیست ان منجی عشق افسوس