سمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام/نا تمامان جهان را کند این پنج تمام

184
تاخدا هست،،، کسی تنهانیست،،، من اگر گم شده ام،،، تو اگر خسته شدی درپس پرده ی اشک من وتو،،، مأمن گرم خداست،،، او همین جاست،،، کنار من وتو،،، سال ها منتظراست؛ تابه سویش بدویم ازسرشوق،،، تا صدایش بزنیم ازسر عجز،،، وبفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست....
Open in app
1353
- صداع يأكل رأسي ببطئ شديدِ .
فرهاد حشری
30
یه بی یا خانوم بیاد ابمو بیار حالم خرابه
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
1353
- صداع يأكل رأسي ببطئ شديدِ .
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
1353
- صداع يأكل رأسي ببطئ شديدِ .
دزو صورككِمٌ 🙂💜 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واڪـثـࢪ صورا تصعد مشاهدات اكثر 🙂💕 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⓵المركز الاول /قناة 200 مشترك₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ②المركز الثاني / كروب 2k₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ③المرڪز ث ...
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
1353
- صداع يأكل رأسي ببطئ شديدِ .
1298
:أحدهم رحل وافقدني لذة كل شي
1326
أكره نِفسي لما يِتحول كتمِاني لهيئة عَصبيهۿ ؏ نَاس م ألهَم ذنـِب .
1353
- صداع يأكل رأسي ببطئ شديدِ .
1353
- صداع يأكل رأسي ببطئ شديدِ .
1306
:مازلت اسؤل نفسي: هل سنعيش الحياة التي نريدها يوما ما،
دزو صورككِمٌ 🙂💜 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واڪـثـࢪ صورا تصعد مشاهدات اكثر 🙂💕 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⓵المركز الاول /رشق انستا200₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ②المركز الثاني / يوزر تلي كرام ثلاثي ₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
دزو صورككِمٌ 🙂💜 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واڪـثـࢪ صورا تصعد مشاهدات اكثر 🙂💕 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⓵المركز الاول /رشق انستا200₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ②المركز الثاني / يوزر تلي كرام ثلاثي ₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
1276
-‌‌‏〥 ﭑحد يفۿمۿا פـتى ؏ـائلتۿا وڪﭑنۿا ڪتاب فقد ﭑلمقدمة ﯛ ﭑلخاتمة.
1306
:مازلت اسؤل نفسي: هل سنعيش الحياة التي نريدها يوما ما،
دزو صورككِمٌ 🙂💜 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واڪـثـࢪ صورا تصعد مشاهدات اكثر 🙂💕 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⓵المركز الاول /رشق انستا200₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ②المركز الثاني / يوزر تلي كرام ثلاثي ₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
دزو صورككِمٌ 🙂💜 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واڪـثـࢪ صورا تصعد مشاهدات اكثر 🙂💕 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⓵المركز الاول /رشق انستا200₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ②المركز الثاني / يوزر تلي كرام ثلاثي ₎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
Ali
21
سلام ی خانم هات هست بیاد پیوی لختم کیرم کلفت بزرگه نشونش میدم
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔
فرهاد حشری
32
واقعا یکی نیست بیاد ارضام کنه
فرهاد حشری
34
دنبال یه سکس حضوری هستم کسی هست که عراق باشه من خودم تو سلیمانیه هستم بی یا خانم لطفا بیاد پیوی
894
ها ولا رايدني چنك ؟ إمداها الروح چي ماعِدها نية اتوب منك.🙂💔