ميمو

لَآآحہبہ آلَمہجہآمہلَهہ 🙄 لَآآتہكہلَم فہي آلَخہلَف ☜☜( آحہبہ نہفہسہي)☞) لَآيهمہنہي كہلَآم آلَنہآس آعہيہش لَلَنہفہسہي ؤُلَيہس لَلَآآخہريہن هہدفہي عہدؤُي هآذهہي آنہآ ⊂((مہتہؤُآضہہعہ😉))⊃
Open in app