أّحًبًکْ لَأّنِکْ نِبًضًـ قُلَبًيِّ مًنِکْ ❤❤❤

16
هاي الناس. ماتنجاس اسكيها. بوفه. تذبل❤️🌸
Open in app
37
32
اثاري !! اعله المصالح چانت الوادم تحبنه👍🏿 😴
38
34
انتضركم لو اسد بابي واكولن ملتهين 💔🥀
29
33
اعتذر من المشتركين جميعا لان ماراح اكدر انشر شئ واغلق القناة. اتمنى تسامحوني
أّهّـ يِّأّ قُلَبًيِّ أّلَمًحًتٌـرقُ أّهّـ يِّأّأّلَمًيِّ أّلَذيِّ لَأّيِّﺰوٌلَ
دعونيـﮯ آبگيـﮯ فآآلآلآمـ قلبيـﮯ آزدآدت گثيـﮯرآ
وليـﮯت آلآلمـ يـﮯختفيـﮯ
وگمـ غصـهہ‏‏ فيـﮯ قلبيـﮯ وگمـ مـن عبرهہ‏‏ مـگتومـهہ‏‏ فيـﮯ صـدريـﮯ
آتمـنى آلمـوت لگن لآآجدهہ‏‏
ووعدت نفسـيـﮯ بآن لآ آنزل دمـعيـﮯ ع شـئ تآفهہ‏‏
گمـ آتمـنى آلمـوت ولآ آفآرقگ
وسـتصـبح آيـﮯآمـگ ذگرى مـؤلمـهہ‏‏
تُبّـآ لَهِمِ لَآيّعَ ـرفُوِنِ سًسًـوِﮯ كسًسًـر آلَقَلَوِبّـ
وِتُأتُيّ آلَآيّآمِ وِيّبّـقَﮯ جَ ـرحً ـيّ ذِكرﮯ
آنِآ آوِلَ جَ ـرحً ـ مِآيّعَ ـرفُ كلَمِهِ شّـلَوِنِك
آنِآ آوِلَ بّـشّـر مِآيّضًـحً ـك خٌ ـآفُنِ يّحً ـسًسًـدُوِنِهِ
يّكفُيّك يّآقَلَبّـيّ شّـوِقَآ لَهِ آنِهِ لَآيّهِتُمِ لَوِجَ ـوِدُك
هِآيّ آوِلَ مِرهِ آحً ـسًسًـنِ روِحً ـيّ مِوِ عَ ـنِدُيّ
وِكمِ مِنِ صِـبّـآحً ـ جَ ـمِيّلَ شّـمِسًسًـهِ تُشّـرقَ بّـوِجَ ـهِك
وِوِعَ ـدُتُ نِفُسًسًـيّ آنِ لَآ آخٌ ـذِلَهِآ مِجَ ـدُدُآ
يّآمِوِتُ آلَك روِحً ـهِ هِوِ آلَخٌ ـذِتُ روِحً ـهِ شّـوِكتُ يّرتُآحً ـ وِتُلَجَ ـمِهِ آلَشّـلَوِنِك وِآلَ مِشّـيّعَ ـ عَ ـيّوِنِهِ شّـوِكتُ يّرتُآحً ـ 💔💔
عَ ـلَيّ يّآحً ـلَآلَ آلَمِشّـآكلَ