شڪـلي اني الوححيد الي مافهمت شي🌚💔

24
❥❥❥═ (الي عنده) ═❥❥❥ ❌ ❥❥❥═ (ؤياك) ═❥❥❥ ▇ ❥❥❥═ (مصلحه) ═❥❥❥ ❌ ❥❥❥═ (يصير) ═❥❥❥ ▇ ❥❥❥═ (لتراب) ═❥❥❥ ❌ ❥❥❥═ (قندرتك) ═❥❥❥ ▇ ❥❥❥═ (ممسحه) ═❥❥❥ ❌ 【 ✗☻↤٭ مــﮫــمــٵ ڪـــٵﻥ ﻣــسـتــواك ڪـــمــا ټـــڕاﻧـــﻲ اراگ ٭↣☻ۦ✗ 】mg999
Open in app
شڪـلي اني الوححيد الي مافهمت شي🌚💔
27
👤 『 سـۦۧــــــــ͡كــۦۧــيـۦـۦۧـره 』 ششـۦۧــــــهــ͡و ﻋﺸږﭤڪﻡژﺣڤ؏ڪﺣﭘﮫۦﭤﺨﭤﻟﭭۄﻥ
شڪـلي اني الوححيد الي مافهمت شي🌚💔
64
لاضلو اهل لاضلو حباب وعز ناس نامو جوه التراب 💔😥
شڪـلي اني الوححيد الي مافهمت شي🌚💔
52
- لـا بــأس بــالــۦــہوحــۦــدة إن كــان❧ الــجـۦــميـــع خــۥـــؤنـةة 😴💔 🌹🥀🎼⁽
شڪـلي اني الوححيد الي مافهمت شي🌚💔
46
00●━━━━━━━━━━━00:0 ⇆ㅤ◁ㅤ❚❚ㅤ▷ ↻