مجموعه حلوه والطيفه 😴💔

141
امام علي عليه السلام فرمودند : به راستى خیراندیش ‏ترینِ مردم نسبت به خویش ، فرمان بردارترین ایشان از پروردگارش ، و خودفریب ‏ترین آنها ، نافرمان‏ ترین شان از خداست.k1_vh گزيده تحف العقول، حدیث 500061
Open in app
💜👑♥
1
هاي منو ضافني
1
هلا
1
هلو
1
هلا
7mody
1
مرحبا ضيف جديد اكو ترحيب
1
🙄