صفایی پور

وقتی زندگی بهم فشار میاره، به هزار تا راه حل مختلف فکر میکنم. با خودم کلنجار میرم. گزینه های زیادی رو بررسی میکنم. ولی... "جا زدن" جزو گزینه هام نیست👊
Open in app