اختصارات صور واسامي 😘

8
اختصارات اسامي وصور
Open in app
اختصارات صور واسامي 😘
200
‏اظهر للناس قوتك واحتفظ بمخاوفك لنفسك. 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉 𝒂𝒏𝒅 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒓.-┆💙🙋🏼‍♂️♕
اختصارات صور واسامي 😘
192
: ﮼ستِـوري | 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮 💕❕.
اختصارات صور واسامي 😘
172
- حـَلوꫂتــِْـُۿـטּ ༒ ོོ - نـُاَࢪ࣪ڪَتـِْۿـטּ ༒ ོོ - تـُآجـِْﹻۛﹻۛﹻۛـَۿـטּ ༒ ོོ
اختصارات صور واسامي 😘
156
#تَطقـيمٛ حـسِابـاتٰ ،💗💗
اختصارات صور واسامي 😘
151
• لـٰج ﭑمـٰـٰཻووت ؏ـلـيج ،😻💗ֆ.
اختصارات صور واسامي 😘
155
آمٰ۫ـﹻۧـ͡ـــٓحههَہـۛہ͢✶ْ˓💋
اختصارات صور واسامي 😘
153
עّ وﺂلـَݪـ̷ۛۛـهہ ،☹️🤍“
اختصارات صور واسامي 😘
158
تـَٰـَُٰٰٰضٰحـٰٓك ؏ٓــَٰـَُٰٰٰليـَٰٰٰٰهٰہ َ،"😒😹 ֆ ۦٰ،
اختصارات صور واسامي 😘
156
• صـٌْٰٰٰٰـاࢪَٰٰٰتـٰہ زحـُُـٰٰٰمهْٰہ ˛⁽🙂🤍⇣
اختصارات صور واسامي 😘
153
• صَـَٰـَُٰٰٰدڪ تحٌجَيـُُـٰٰٰہَٰٰ َ،"🙄✨ ֆ ۦٰ،
اختصارات صور واسامي 😘
155
حَــي٘آتٰــيـَﮧ ،😻❤️ֆ