Go to channel

محفل دوستان

1102
‌ وقتی اردیبهشت می‌شود حس عجیبی به آدم دست می‌دهد. زمین، زمین دیگریست؛ هوا، هوای دیگریست! حتی باران هم حال دیگری دارد... انگار در دنیای تازه ای پا گذاشته ایم. کسی چه می‌داند؟! شاید اردی‌بهشت، تکه از بهشت باشد که قرن ها قبل از آسمان هفتم، به زمین افتاده است. #علیرضا_اسفندیاری https://tt.me/mahfel_dostan