『٭ حـۦِ۬ـ֧ـ ᭄ۦـ֧֯͝ـك تـۦِ۬ـ֧֯͝ۦـ𖡄᭄ۦ۬ـبـ֧֯͝ـۦـاډݪ٭』

461
Public channel
Open in app
يلامنو يريد انشرهه يجي @Y__ox21
ضــ͚͞ـيــ͚͞ـفــ͋͟ـنــ͋͟ـّٔي جــ̼۬ـهــۨـا ୭كــ̺͈͡ـتــؔ͜ـب تــ̧̛ـمـٰـَہ بــؑ͢ـل خــ̼۬ـٱصـٰـَہ ‹