𓆩†سـيفدا𓆪

علمتني الحياة هواي شغلات ... بس مافتهمت ولا شغله 😐💞 بـْس لــۨـي مــ͚͞ــآعٔن̯͡ده گرآمــ͒͜ــه يـّ̐ـدخــ̥̐ـل خــٕ۬ـٔآص ݛسـۦٰـآݪـۦـة ݪـۦـڪـۦٰـݪ حـۦـآقـۦٰـہ‌‍د ﯠحـۦـآسـۦٰـہ‌‍د ...🙂🖤 ݛآقـۦـبـۦٰـنـہ‌‍يٰ جـۦـيـۦٰـدآ ' وآحـۦـتـۦٰـݛق بـۦـهـۦٰـہ‌‍دﯠ۽ ...😴☝🏻 أنا لم أخسر أحدا جميع الذين تركتهم ... ارخص من حذائي القديم..
Open in app